Analýza hudebně teoretického textu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT3 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 2. Posluchači se postupně seznámí s reprezentativním souborem odborné literatury pokrývajícím postupně všechny základní oblasti a aspekty systematické i historické muzikologie.Studují se texty středního rozsahu a předmětné složitosti. Konkrétní zaměření na texty o hudbě starších slohových epoch a na záklasní práce klasiků hudební teorie.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 2. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 2- ročníku bakalářského stupně. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium se soustřeďuje na literaturu o hudbě starších slohových epoch (renesance, baroko, klasicismus) částečně též o hudbě mimoevropských kultur.

Současně se v tomto semestru studia pokračuje ve čtení a komentování základních spisů z oblasti hudební teorie. Semestrální písemná práce má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu k látce.

Doporučená nebo povinná literatura

Blažek, Zdeněk: Dvojsměrná alterace v harmonickém myšlení. - Brno, Rovnost 1949

Černý, Miroslav K.: K otázce reálné podoby a zformování starořeckých stupnic a

organizace tónového materiálu.- Hudební věda XXVIII, 1991, č.3, s. 207-

218

Fellerer, Karl Gustav: Monodie und Polyphonie in der Musik des 16. Jahrhunderts. -

Brusel 1972

Filip, Miroslav: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie.- Bratislava 1965

Hostinský, Otakar: Česká světská píseň lidová. - In: O. Hostinský: O hudbě /sborník

studií/, Praha, SHV 1961, s.304-410

Hostinský, Otakar: O české deklamaci hudební. - In: O. Hostinský: O hudbě /sborník

studií/, Praha, SHV 1961, s. 261-303

Karbusický, Vladimír: Středověká epika a počátky české hudby. - Hudební věda I,

1964, č.3, s.367-449

Matoušek, Vlastislav: Rytmus čas v etnické hudbě. - Praha, Togga 2003

Mattheson, Johann: Der vollkommene Capellmeister. Hamburg 1739, reprint 1954

Mužík, František: Systém rytmiky české písně 14. století. - Miscellanea musicologica

XX, 1967, s. 7-48

musicologica XIII, 1960, s. 5-26

Mužíková, Růžena: Musica instrumentalis v traktátu Pavla Žídka z Prahy. -

Miscellanea musicologica XVIII, 1965, s. 85-116

Performance Practice Review (sborník, ed. Roland Jackson). - vydává The Claremont

Graduate School, Claremont, CA (USA), ISSN 1044-1638

Plocek, Václav: Metody a cíle analýzy středověkých monodií.- Uměnovědné studie IV,

Praha, ÚTDU ČSAV 1993, s. 7-43

Pragenau, Margaretha Landwehr von: Schriften zur Ars Musica. Ausschnitte aus

Traktaten des 5. - 11. Jahrhunderts lateinisch und deutsch. -

Wilhelmshaven, Florian Noetzel Verlag 1986 /= Taschenbücher zur

Riemann, Hugo: Geschichte der Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert. - Leipzig

1898, 21921, reprint 1974, angl.překl. 1962

Smolka, Jaroslav: Fuga v české hudbě. - Praha, Panton 1987

Sychra, Antonín: Huba a slovo v lidové písni. Praha 1948

Telec, Vladimír: Nástrojové obsazení a hra bassa continua v 17. století. - Sborník

JAMU, VI, 1972 /O interpretaci staré hudby/, Brno-Praha, SPN 1972, s.93-99

Wolf, Johannes: Geschichte der Mensuralnotation vin 1250 bis 1460. - Leipzig 1904,

reprint 1965

Wolf, Johannes: Die Musiktheorie des Mittelalters. - Acta musicologica III, 1931, s.53

nn

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování semestrální práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů