Analýza hudebně teoretického textu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT5 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 4. Studium literatury středního rozsahu a předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy o hudbě 20. století. Postupný přechod k rozsáhlejším spisům teoretického zaměření. Od semestrální práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 4. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 3. ročníku bakalářského stupně. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů středního rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století. Paralelní studium prací klasiků hudební teorie.

Semestrální písemná práce má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu posluchačů k látce.

Doporučená nebo povinná literatura

Černý, Miroslav K.: Hudba antických kultur.- Olomouc, Vydavatelství UP, 1995

Doubravová, Jarmila: Houslový koncert Albana Berga z interpersonálního hlediska.-

Hudební věda 1972, č. 2.

Doubravová, Jarmila: Čas struktury a struktura času. Hudební věda 1976, s. 128 nn.

Fellerer, Karl Gustav: Das Problem neue Musik. - Krefeld 1967

Forte, Allen-Gilbert, Steven E.: Introduction to Schenkerian Analysis. - New York,

London, W.W.Norton & Comp. 1982

Forte, Allen: The Atonal Music of Anton Webern. - New Haven, London, Yale

University Press 1998

Herzog, Eduard: Úplný rejstřík dvanáctitónových všeintervalových řad. - in: Nové

cesty hudby (sborník), Praha, SHV 1964.

Jelinek, Hans: Uvedení do dodekafonické skladby (přeložil Eduard Herzog). Praha-

Bratislava, Supraphon 1967.

Jiránek, Jaroslav: Tajemství hudebního významu.- Praha, Academia, 1979

Kaduch, Miroslav: Ortografie hudby 20. století. Ostrava, Městské kulturní

středisko1982, 2 1990

Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů. Ostrava, Městské

kulturní středisko 1989

Kurth, Ernst: Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners Tristan. - Bern 1920,

31923, reprint 1. vyd. 1968

Lébl, Vladimír: Elektronická hudba. - Praha, SHV 1966

Lébl, Vladimír: Houslový koncert Albana Berga. Hudební věda 1972, č. 1.

Lébl, Vladimír: Nástin typologie zvukového materiálu. - Hudební věda VII. 1969, č.3,

s.260-280

Lébl, Vladimír: Příspěvek k morfologii zvukové struktury. Hudební věda 1971, č. 1.

Lébl, Vladimír: Tvorba Jana Klusáka z let 1959-1962. - in Hudební věda 1986, č.2,

s.112-143

Linka, Arne: Konsonance a disonance dnes. In: Sborník referátů z HT seminářů,

pořádaných SČSKU v letech 1984-85.

Loudová, Ivana: Moderní notace a její interpretace.- Praha, HAMU 1998

Pudlák, Miroslav: Intuitivní hudba Giacinta Scelsiho.- Hudební věda XXIX, 1992, č.3.

s. 223-239

Pudlák, Miroslav: Zbyněk Vostřák. Idea a tvar v hudbě. - Praha, H+H 1998

Seifert, Uwe: Systematische Musiktheorie und Kognitionswissenschaft. - Bonn, Verlag

für systematische Musikwissenschaft 1993

Schenker, Heinrich: Beethovens Neunte Sinfonie. - Wien 1912, reprint 1969

Schenker, Heinrich: Das Meisterwerk in der Musik (soubor analýz). - Wien 1925-30,

reprint 1974, částečně angl. překl.

Schönberg, Arnold: Style and Idea. - 1.vyt New York 1950, 2. rozšířené vyd. London

1975, něm. překlad: Stil und Gedanke. - Leipzig 1976, 21989

Spurný, Lubomír: Heinrich Schenker. Dávný neznámý. - Olomouc,Univerzita

Palackého 2000

Sychra, Antonín-Sedláček, Karel: Hudba a slovo z experimentálního hlediska. Praha

1962

Syrový, Václav: Hudební akustika. - Praha, AMU 2004

Špelda, Antonín: Hudební akustika. - Praha, SPN

Volek, Jaroslav: K problematice základů hudební tektoniky. Hudební věda 1987, č.3,

s.195-206

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování symestrální práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů