Analýza hudebně teoretického textu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHTE3 zápočet 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsahově navazuje na předmět Analýza hudebně teoretického textu 2. Cílem předmětu Analýza hudebně teoretického textu je vybavit posluchače praktickými poznatky a zkušenostmi z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty po ose časové i předmětné a vybavit je schopností aktivně a efektivně s těmito texty pracovat.

Tematické okruhy:

Studium a analýza hudebně teoretických textů středního rozsahu a předmětné složitosti. Studium se soustřeďuje především na analytické a přehledové studie o hudbě starších slohových epoch (renesance, baroko, klasicismus) částečně též o etnické hudbě mimoevropských kultur.

Zvláštní pozornost je v této fázi výuky věnována problematice stylu a tzv. autentické stylové interpretace právě tak jako starším hudebně teoretickým systémům a metodám teoretické reflexe hudby.

Čtení a komentování základních spisů z oblasti hudební teorie.

Výsledky učení

Schopnost analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnost koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům. Posluchači se postupně seznámí s reprezentativním souborem odborné literatury pokrývajícím, pokud možno, všechny základní oblasti a aspekty systematické i historické muzikologie.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FILIP, Miroslav. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1965.

KARBUSICKÝ, Vladimír. Středověká epika a počátky české hudby. Hudební věda I, 1964, č.3, s.367-449.

MATOUŠEK, Vlastislav. Rytmus a čas v etnické hudbě. Vyd. 1. Praha: Togga, 2003. ISBN 80-902912-2-8.

SMOLKA, Jaroslav. Fuga v české hudbě. Praha: Panton, 1987.

Doporučená literatura:

BLAŽEK, Zdeněk. Dvojsměrná alterace v harmonickém myšlení. Brno: Rovnost, 1949.

ČERNÝ, Miroslav K. K otázce reálné podoby a zformování starořeckých stupnic a organizace tónového materiálu. Hudební věda XXVIII, 1991, č.3, s. 207–218.

FELLERER, Karl Gustav. Monodie und Polyphonie in der Musik des 16. Jahrhunderts. Brussel: Paleis der Academiën, 1972.

HOSTINSKÝ, Otakar. Česká světská píseň lidová. - In: O. Hostinský: O hudbě (sborník studií). Praha, SHV 1961, s. 304-410.

HOSTINSKÝ, Otakar. O české deklamaci hudební. In: O. Hostinský: O hudbě (sborník studií). Praha, SHV 1961, s. 261-303.

MATTHESON, Johann a Ernest Charles HARRISS. Johann Mattheson's Der vollkommene Capellmeister: a revised translation with critical commentary. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press, c1981. ISBN 083571134X.

MUŽÍK, František. Systém rytmiky české písně 14. století. Miscellanea musicologica XX, 1967, s. 7-48.

MUŽÍKOVÁ, Růžena: Musica instrumentalis v traktátu Pavla Žídka z Prahy. Miscellanea musicologica XVIII, 1965, s. 85-116.

RIEMANN, Hugo. Geschichte der musiktheorie im IX.-XIX. jahrhundert. Leipzig: M. Hesse, 1898.

TELEC, Vladimír. Nástrojové obsazení a hra bassa continua v 17. století. In: Sborník JAMU VI, 1972 (O interpretaci staré hudby). Brno-Praha: SPN 1972, s. 93-99.

WOLF, Johannes. Geschichte der Mensural-Notation von 1250-1460. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1904.

WOLF, Johannes. Die Musiktheorie des Mittelalters. Acta musicologica III, 1931, s. 53–64

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a zpracování písemné semestrální práce v rozsahu 3–4 normostrany, zadané vyučujícím. Má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu k látce.

Povinná účast studenta na hodinách min. 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů