Dějiny skladebných stylů a druhů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DSS2 zkouška 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět na pomezí hudební teorie a dějin hudby. Zabývá se významem a termíny hudební styl a hudební žánr. Zabývá se možnostmi kritérií třídění hudebních druhů – účel, určení, životní funkce, obsazení, témbrové vybavení apod. Řeší vývojové jevy hudebních žánrů v proměnách času – vývoje hudby jako celku. Cílem výuky je cvik v analytickém poslechu hudby, v hledání významových paralel a jejich významu v hudební struktuře, schopnost aktivně a velmi odborně komentovat slyšenou hudební strukturu.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student samostatně a tvořivě uvažuje nad tektonicko – významovém vývoji hudby, o jejím sepětí s textem, obecným významem a dalšími hudebními entitami.

Prokazuje dovednost hudební analýzy z psané i pouze slyšené hudební struktury a umí tak analyticky posuzovat slyšené.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudebného umenia, Bratislava 1962.

VOLEK, Jaroslav. Otázky taxonomie umění, Estetika VII/1970, 191 _ 211 a 293–307.

Doporučená literatura:

JANEČEK, Karel. Melodika. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1965.

JIRÁNEK, J. a kol. Dějiny české hudební kultury 1890–1945, Praha 1972.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je v letním semestru zakončen závěrečnou zkouškou z odpřednášených tematických okruhů. Zkouška je podmíněna aktivní účastí na přednáškách (aktivní vyhodnocování slyšeného a celkových hudebních analýz) a kolokviích, (diskuse, podněty, nápady, reakce na předkládaná témata).

Písemná práce v rozsahu minimálně 2 NS na zvolené, odpřednášené téma, podle vlastních umělecko – vědních preferencí studenta.

Minimální požadovaná docházka: 60 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů