Hudební teorie - systematika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS1 Z 7 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 157 až 192 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Forma studia

Kontaktní výuka. přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice, kritické srovnávání textů s aplikací analýzy vybraných příkladů hudební struktury

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

Znalostní a dovednostní požadavky, dané rozsahem a úrovní požadavků přijetí ke studiu oboru.

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 1

Analýza hudebně teoretického textu 1

Seminář hudební teorie 1

Teorie skladby 1

Studium skladeb 1

Základy skladebné techniky 1

Dějiny hudby 1

Česká hudba 1918-1989

Hudební akustika

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 1 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Obsah kurzu

Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická.

Sylabus přednášky v zimním semestru:

Úvod do studia hudební teorie

Tradiční hudebně teoretické discipliny

Harmonie

Doporučená nebo povinná literatura

Dušek, Bohumil: Několik úvah nad českými harmonickými systémy. Hudební věda 1964, č. III., str. 45O-461 (zvláště 459-461).

Foerster, Josef: Nauka o harmonii. Praha 1937.

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Vyd. I., SHV, Praha 196O, vyd. II., Supraphon, Praha 1972.

Hůla, Zdeněk: Nauka o harmonii. SNKLHU, Praha 1956.

Janáček, Leoš: Úplná nauka o harmonii. Brno 192O, vyd. II.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

Janeček, Karel: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Academia, Praha 1973.

Janeček, Karel: Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení. Referát na symposiu k poctě sedmdesátých narozenin prof. Karla Janečka, DrSc, v Praze 1973. Živá hudba VI, 1976, SPN, Praha 1976

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze.

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 198O.

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957.

Risinger, Karel: Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. SNKLHU, knižnice Hudební rozpravy, Praha 1958.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Knižnice Hudební rozpravy, SHV, Praha 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: Metodika výuky evropské harmonie XX. století. Živá hudba 1973, č. 1.

Risinger, Karel: Nauka o harmonii XX. století. Supraphon, Praha 1978.

Risinger, Karel: Česká hudební teorie mezi léty 1945-1975. Živá hudba VIII, Praha 1983.

Šín, Otakar: Úplná nauka o harmonii na základě melodie a rytmu, vyd. II. HMUB, Praha 1933.

Tichý, Vladimír: Modalita. Živá hudba VIII, SPN, Praha 1983.

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. HAMU, Praha 1996.

Tichý, Vladimír: Harmonic Field. In: Musicologica Olomucensia III. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997.

Tichý, Vladimír: Nehierarchické a polohierarchické melodické a harmonické útvary v klasickoromantické harmonii jako faktor narušující tonální hierarchii. In: K aktuálním otázkám hudební teorie. Hudebně teoretické texty k diskusi o stavu a perspektivách oboru a jeho výuky. AMU, Praha 2000. S 76-89.

Volek, Jaroslav: Teoretické základy harmónie z hľadiska vedeckej filozofie, Bratislava 1954.

Volek, Jaroslav: Novodobé harmonické systémy z hlediska vědecké filosofie, Panton, Praha 1961.

Volek, Jaroslav: K otázce počtu harmonických funkcí v tradiční harmonii. Hudební věda 1964, č. 2.

Volek, Jaroslav: Modalita a její formy z hlediska hudební teorie. SČSKU, Praha 198O.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a zpracování a prezentace seminární práce k zadanému tématu přednášky

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování a prezentace semestrální práce

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů