Hudební teorie - systematika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS1 zápočet 7 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 157 až 192 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická.

Sylabus přednášky v zimním semestru:

Úvod do studia hudební teorie

Tradiční hudebně teoretické discipliny

Harmonie

Výsledky učení

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

Znalostní a dovednostní požadavky, dané rozsahem a úrovní požadavků přijetí ke studiu oboru.

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 1

Analýza hudebně teoretického textu 1

Seminář hudební teorie 1

Teorie skladby 1

Studium skladeb 1

Základy skladebné techniky 1

Dějiny hudby 1

Česká hudba 1918-1989

Hudební akustika

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 1 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Literatura

Dušek, Bohumil: Několik úvah nad českými harmonickými systémy. Hudební věda 1964, č. III., str. 45O-461 (zvláště 459-461).

Foerster, Josef: Nauka o harmonii. Praha 1937.

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Vyd. I., SHV, Praha 196O, vyd. II., Supraphon, Praha 1972.

Hůla, Zdeněk: Nauka o harmonii. SNKLHU, Praha 1956.

Janáček, Leoš: Úplná nauka o harmonii. Brno 192O, vyd. II.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

Janeček, Karel: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Academia, Praha 1973.

Janeček, Karel: Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení. Referát na symposiu k poctě sedmdesátých narozenin prof. Karla Janečka, DrSc, v Praze 1973. Živá hudba VI, 1976, SPN, Praha 1976

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze.

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 198O.

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957.

Risinger, Karel: Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. SNKLHU, knižnice Hudební rozpravy, Praha 1958.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Knižnice Hudební rozpravy, SHV, Praha 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: Metodika výuky evropské harmonie XX. století. Živá hudba 1973, č. 1.

Risinger, Karel: Nauka o harmonii XX. století. Supraphon, Praha 1978.

Risinger, Karel: Česká hudební teorie mezi léty 1945-1975. Živá hudba VIII, Praha 1983.

Šín, Otakar: Úplná nauka o harmonii na základě melodie a rytmu, vyd. II. HMUB, Praha 1933.

Tichý, Vladimír: Modalita. Živá hudba VIII, SPN, Praha 1983.

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. HAMU, Praha 1996.

Tichý, Vladimír: Harmonic Field. In: Musicologica Olomucensia III. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997.

Tichý, Vladimír: Nehierarchické a polohierarchické melodické a harmonické útvary v klasickoromantické harmonii jako faktor narušující tonální hierarchii. In: K aktuálním otázkám hudební teorie. Hudebně teoretické texty k diskusi o stavu a perspektivách oboru a jeho výuky. AMU, Praha 2000. S 76-89.

Volek, Jaroslav: Teoretické základy harmónie z hľadiska vedeckej filozofie, Bratislava 1954.

Volek, Jaroslav: Novodobé harmonické systémy z hlediska vědecké filosofie, Panton, Praha 1961.

Volek, Jaroslav: K otázce počtu harmonických funkcí v tradiční harmonii. Hudební věda 1964, č. 2.

Volek, Jaroslav: Modalita a její formy z hlediska hudební teorie. SČSKU, Praha 198O.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a zpracování a prezentace seminární práce k zadanému tématu přednášky

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování a prezentace semestrální práce

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů