Hudební teorie - systematika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS2 zkouška 7 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miroslav PUDLÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Harmonie (pokrač.)

Hudební forma a tektonika

Výsledky učení

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: absolvování předmětů Hudební teorie - systematika 1

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 2

Analýza hudebně teoretického textu 2

Seminář hudební teorie 2

Teorie skladby 2

Studium skladeb 2

Základy skladebné techniky 2

Etnomuzikologie 1

Dějiny hudby 2

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 2 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Literatura

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Vyd. I., SHV, Praha 196O, vyd. II., Supraphon, Praha 1972.

Hudební formy v analytickém pohledu. Sborník referátů z HT semináře SČSKU, konaného ve dnech 2O.-21. 4. 1978 v Praze.

Hůla, Zdeněk: Nauka o harmonii. SNKLHU, Praha 1956.

Ištvan, Miloslav: Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě. Panton, Praha 1973.

Janáček, Leoš: Úplná nauka o harmonii. Brno 192O, vyd. II.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

Janeček, Karel: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Academia, Praha 1973.

Janeček, Karel: Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení. Referát na symposiu k poctě sedmdesátých narozenin prof. Karla Janečka, DrSc, v Praze 1973. Živá hudba VI, 1976, SPN, Praha 1976

Janeček, Karel: Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955.

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Jirák, Karel Boleslav: Nauka o hudebních formách. HMUB, Praha 1931, vyd. II.

1989.

Kohoutek, Ctirad: Projektová hudební kompozice. SPN, Praha 1969.

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze.

K systematice tektonických struktur a hudebních forem. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 21. 1O. 1982 v Praze.

Pukl, Oldřich: Poznámky k problematice a koncepci momentové formy. In: Sborník referátů z HT semináře „K systematice tektonických struktur a hudebních forem“. SČSKU, Praha 1982.

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957.

Risinger, Karel: Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. SNKLHU, knižnice Hudební rozpravy, Praha 1958.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: Metodika výuky evropské harmonie XX. století. Živá hudba 1973, č. 1.

Risinger, Karel: Nauka o harmonii XX. století. Supraphon, Praha 1978.

Risinger, Karel: K otázce časového rozsahu skladeb. Hudební věda 1971, č. 2.

Risinger, Karel: Metodika praktické výuky evropské tektoniky XX. století. Živá hudba IX, Praha 1986.

Risinger, Karel: Nauka o hudební tektonice XX. století. AMU, Praha 1998.

Stecker, Karel: Formy hudební. Mladá Boleslav 1905.

Tichý, Vladimír: Funkční výklad hudební formy. Živá hudba VII, SPN, Praha 198O.

Volek, Jaroslav: Tektonické ambivalence v sonátové formě symfonických vět J. Brahmse a A. Dvořáka. In: Sborník referátů z HT semináře „Hudební formy v analytickém pohledu“. SČSKU, Praha 1978.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

obhájení semestrální práce v odborné rozpravě

ústní zkoušky z přednesených témat

znalostí literatury, uložené ke studiu

praktických dovedností, vyplývajících z přednesených témat

Klasifikace odráží kvalitu prezentovaných znalostí a dovedností i schopnost samostatně a argumentovaně vystupovat v rozpravě.

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů