Hudební teorie - systematika 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS3 zápočet 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Miroslav PUDLÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Polyfonie

Úvod do hudební analýzy

Výsledky učení

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

absolvování předmětu Hudební teorie - systematika 2

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 3

Analýza hudebně teoretického textu 3

Dějiny skladebých stylů a druhů 1

Seminář hudební teorie 3

Teorie skladby 3

Studium skladeb 3

Základy skladebné techniky 3

Dějiny hudby 3

Historicky poučená interpretace 1

Etnomuzikologie 2

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 3 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Literatura

Literatura:

Bokůvková, Vlasta: K harmonickým rozborům skladeb v hodinách harmonie na konzervatoři. In: Sborník referátů z HT semináře „K metodě a praxi výuky hudebně teoretických disciplin“. SČSKU, Praha 198O.

Ganter, Claus: Kontrapunkt für Musiker. Verlag E. Katrzbichler, München - Salzburg 1994.

Hudební formy v analytickém pohledu. Sborník referátů z HT semináře SČSKU, konaného ve dnech 2O.-21. 4. 1978 v Praze.

Hudební věda 1988, č. I.-III. (kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka k problematice hudební analýzy).

Hůla, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu I. Vokální polyfonie. SNKLHU, Praha 1958, II. Instrumentální polyfonie. SHV Praha 1965.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Smetanův kvartet Z mého života, tektonický rozbor. Živá hudba 1968, SPN, Praha 1968.

Janeček, Karel: Smetanův básnivý experiment. Pokus o aktivizovaný rozbor taneční věty Smetanova Druhého kvartetu. Živá hudba V, SPN, Praha 1973.

Jeppesen, Knud: Kontrapunkt. Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1956.

Jiránek, Jaroslav: Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. SPN, Praha 1991.

Ludvová, Jitka: Matematické metody v hudební analýze. Supraphon, Praha 1975.

Ludvová, Jitka: The aplication af Analytical Methods of Information Theory to Tonal Music. De Musica disputationes Pragenses II., Academia, Praha 1974.

Risinger, Karel: Variace v Ariettě z op. 111 L. van Beethovena. In: Sborník referátů z HT semináře „Hudební formy v analytickém pohledu“. SČSKU, Praha 1978.

Risinger, Karel: Nauka o kontrapunktu XX. století.

Risinger, Karel: Metodika výuky evropského kontrapunktu XX. století. Živá hudba 1976.

Taneev, Sergej: Die Lehre vom Kanon. Übersetzt von Andreas Wehrmeyer. Verlag E. Kuhn, Berlin 1994.

Tichý, Vladimír: Místo nauky o kontrapunktu v soustavě hudebně teoretických disciplin. In: K aktuálním otázkám hudební teorie. Hudebně teoretické texty k diskusi o stavu a perspektivách oboru a jeho výuky. AMU, Praha 2000. S. 93-102.

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany. Hudební věda 1996/1, str. 4O-5O.

Tichý, Vladimír: Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a zpracování a prezentace seminární práce k zadanému tématu přednášky

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování a prezentace semestrální práce

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů