Hudební teorie - systematika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSY3 zápočet 7 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 157 až 192 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět rozšiřuje předcházející vědomosti o problematiku polyfonie z pohledu praxe i z pohledu dobové teoretické reflexe v různých historických obdobích. Další část semestru bude věnována sumarizaci problematiky tradičních hudebních forem s důrazem na jejich historický vývoj. V závěru semestru se pak získané poznatky z hudebně teoretických disciplín spojí s teorií hudební analýzy a se studiem hlavních analytických metod a proudů.

Tematické okruhy:

●Polyfonie, vymezení pojmu, základní problematika tradičních nauk o polyfonii

●Polyfonie vokální, instrumentální a moderní

●Kontrapunktické formy

●Tonální plán v barokní polyfonní větě, jeho tektonická funkce

●Kontrapunktické techniky v hudbě 20. století

●Tradiční hudební formy, systematika a dějiny

●Základní práce o hudebních formách

●Úvod do hudební analýzy

●Cíle a metody hudební analýzy

●Strukturální analýza hudby

●Úvod do schenkerovské analýzy

●Významné práce z oboru praktické hudební analýzy

Výsledky učení

Student umí pojmenovat a uplatnit prakticky i analyticky základní jevy z oboru polyfonní hudby. Orientuje se v historickém vývoji polyfonie a rozlišuje základní znaky a skladebné postupy jednotlivých historických etap polyfonní hudby. Zná pojmy z teorie hudebních forem a dokáže je nazírat v jejich historickém vývoji. Dokáže vysvětlit cíle a metody různých typů hudební analýzy uplatnit tyto znalosti prakticky.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HONS, Miloš. Hudební analýza. Vyd. 1. Praha: Togga, 2010. 309 s. Musica viva. ISBN 978-80-87258-28-6.a Akademií múzických umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1985. 323 s.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

SALZER, Felix. Structural hearing: tonal coherence in music. Volume 1., 2. New York: Dover publications, 1962. ISBN 0486222756., ISBN 0486222764

Doporučená literatura:

SCHENKER, Heinrich. Neue musikalische Theorien und Phantasien: III. Der freie Satz, Anhang: Figurentafeln. Wien: Universal Edition, 1956.

SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker - dávný neznámý. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 186 s. ISBN 80-244-0055-3.

TOVEY, Donald Francis a FOSS, Hubert J., ed. Essays in musical analysis. Suppl.Vol., Chamber music. London: Oxford University Press, 1972. viii, 217

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů