Hudba a slovo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HUAS1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět strukturuje oblast problematiky literárního díla a jeho zhudebněné podoby. Popisuje možnosti práce s textem v jednotlivých hudebních žánrech s důrazem na specifickou disciplínu zápisu mluveného slova, které se stává součástí hudební struktury, přestože si ponechává všechny zásady pro mluvený text. Analyzovány jsou specifika melodramatické synkreze. Posluchači si prakticky vyzkoušejí sami na sobě diagnostikovat problémy verbální a nonverbální komunikace, a zároveň se učí dané kvality rozpoznat u interpretů uměleckého textu.

Tematické okruhy:

(píseň, árie, sbor, kantáta a oratorium, opera a operní libreto, opereta, muzikál, scénická hudba k činohře, melodram, smíšené a mezní formy s textem, vokální symfonie, symfonická báseň, programní ouvertura, píseň beze slov, charakteristická skladba

Výsledky učení

Student se orientuje v problematice různých typů textů a různých způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je rozlišovat. Zná problematiku různých literárních druhů a žánrů a jejich latentních možností zhudebnění. Rozlišuje mezi nimi, zná jejich specifika co do vztahu k textové či námětové literární složce. U zpívaného i mluveného slova dokáže rozlišit kvality původního literárního textu a textu zasazeného už do hudební struktury. Dokáže posoudit kvalitu skladby s textem z tohoto hlediska. Orientuje se v problematice verbální a nonverbální komunikace a jejího využití při interpretaci uměleckých děl (literárních vs. hudebních s textem). Jednotlivé aspekty si prakticky vyzkouší, zaujímá vlastní stanoviska a dokáže posoudit kvalitu interpretace skladby s textem z tohoto hlediska.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Úspěšná klasifikace předmětu 186HUAS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HUAS2

Literatura

Povinná literatura:

HAVELKOVÁ, Libuše. Cvičné texty pro výuku techniky mluveného projevu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 43 s.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy: učebnice pro 1. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1984. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy 2: Učebnice pro 2. a 3. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1986. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

MOCNÁ, Dagmar. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-045-5.

SMOLKA, Jaroslav. K teorii a dějinám hudebních druhů a žánrů, Živá hudba, 1992, S. 36 – 43

SOUŠKOVÁ, Dana. Hudební druhy a žánry. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007-. ISBN 978-80-7041-393-7.

ŠPAČKOVÁ, Alena. Trénink techniky řeči: naučte se mluvit barevně. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5578-6.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4263-1.

Doporučená literatura:

ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-171-1.

ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990.

ČUNDERLE, M., SLAVÍKOVÁ, E. (Ed.) Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

HALADA, Vladimír. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961.

HAMAN, A. Literární druhy. In: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany 1999.

KOLÁR, Robert. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7470-051-4.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 202 s. ISBN 978-80-244-2309-8.

LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000. 105 s. ISBN 80-85883-61-9.

PEČMAN, Rudolf, ed. Hudba a literatura: sympozium [pořádané] komisí Janáčkova hudebního Lašska ... [aj.] ve Frýdku-Místku, 20.-21. listopadu 1981 : sborník prací.

POLÁČEK, Jiří. Průhledy do české literatury 20. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. ISBN 80-7204-162-2.

POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce. Dot. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-80-X.

sb. Nejlepší české básně, Host 2009–2017

sb. V souřadnicích mnohosti, Academia 2014

sb. V souřadnicích volnosti, Academia 2008

ŠTĚDROŇ, Bohumír, Zdenko NOVÁČEK a Gracian ČERNUŠÁK, ed. Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní pohovor, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Písemné zpracování zadaného úkolu, které prokáže, že získané vědomosti umí použít v praxi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠUSTÍKOVÁ V.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
Výuka začíná v pondělí 9. 10. 2023
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Věra ŠUSTÍKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Výuka začíná v pondělí 9. 10. 2023 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů