Hudba a slovo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HUAS1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých typů textů a různých způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je rozlišovat teoreticky i prakticky. Zná problematiku různých literárních druhů a žánrů a jejich latentních možností zhudebnění. U zpívaného i mluveného slova dokáže rozlišit kvality původního literárního textu a textu zasazeného už do hudební struktury. Dokáže posoudit kvalitu skladby s textem z tohoto hlediska.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět strukturuje oblast problematiky literárního díla a jeho zhudebněné podoby. Popisuje možnosti práce s textem v jednotlivých hudebních žánrech s důrazem na specifickou disciplínu zápisu mluveného slova, které se stává součástí hudební struktury, přestože si ponechává všechny zásady pro mluvený text.

Tematické okruhy:

●úvod: funkce literatury, základní druhy a žánry a jejich četnost ve zhudebnění

●epika, lyrika, drama – a možnosti hudebního ztvárnění

●autor – literární dílo – čtenář, psychologie a sociologie literární tvorby

●literatura umělecká a populární; jazyk jako literární kód

●jazykové prostředky, druhy řeči, básnický obraz, obrazné konstrukce

●verš a rytmus, rým a strofa, volný verš

●pevné básnické formy

●kompozice, téma a motiv, příběh, vyprávění, postavy

●náměty a jejich literární uchopení

●smysl a interpretace, hodnocení a hodnota

●literární dílo versus jeho zhudebněná podoba

●základní přehled současné literatury

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MOCNÁ, Dagmar. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-045-5.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra a kol. Zdeněk Fibich: Štědrý den / Vodník. Melodramy na texty K. J. Erbena. Recitace a klavír. Praha: Amos Editio 2003 - vlastní edice (předmluva a ediční poznámky).

Doporučená literatura:

ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-171-1.

ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990.

HAMAN, A. Literární druhy. In: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany 1999.

JANOUŠEK P. (ed.) Slovník českých spisovatelů od r. 1945, 21 – 2. Praha: 1995–1998.

KOLÁR, Robert. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7470-051-4.

POLÁČEK, Jiří. Průhledy do české literatury 20. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. ISBN 80-7204-162-2.

POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce. Dot. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-80-X.

sb. Nejlepší české básně, Host 2009–2017

sb. V souřadnicích mnohosti, Academia 2014

sb. V souřadnicích volnosti, Academia 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní pohovor, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Písemné zpracování zadaného úkolu, které prokáže, že získané vědomosti umí použít v praxi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů