Hudba a slovo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HUAS2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice verbální a nonverbální komunikace a jejího využití při interpretaci uměleckých děl (literárních a hudebních s textem). Jednotlivé aspekty si prakticky vyzkouší sám na sobě pod odborným dohledem diagnostika. Přihlíží též praktickým výkonům ostatních a zaujímá vlastní stanoviska. Dokáže posoudit kvalitu interpretace skladby s textem z tohoto hlediska. Poznatky a zkušenosti využije ve vlastním projevu (přednášky, referáty apod.).

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět strukturuje oblast problematiky verbální a nonverbální komunikace a její využití v daném oboru. Posluchači sami na sobě diagnostikují problémy verbální a nonverbální komunikace, teoreticky i prakticky se zdokonalují ve vlastním projevu a zároveň se učí dané kvality rozpoznat u interpretů uměleckého textu.

Tematické okruhy:

●Úvod: Vývoj řeči, fyziologická tvorba řeči, hlasová hygiena + stručná diagnostika účastníků

●Práce s textem: zásady zvukové realizace psaného projevu, praktické cvičení – hlasité čtení, recitace

●Zásady uměleckého přednesu a jevištní řeči a jejich vývoj; nácvik textové předlohy, s níž se bude později pracovat i s hudbou

●Poučení o synkretickém spojení slova a hudby, sledování rozdílností akustických parametrů obou pásem ve vybraném hudebním textu (čtení)

●Práce u klavíru (živá korepetice nebo nahrávka)

●Práce s textem v hudebním kontextu: srovnání interpretačních možností téhož textu bez hudby a ve zhudebněné podobě; opakování: osnova české věty a frázování, normativní výslovnost

●Metro-rytmické parametry hlasového projevu v souvislosti s obsahem a citovým nábojem sdělení (nácvik textu s hudbou i bez hudby)

●Prostorově-akustické parametry verbálního projevu přizpůsobování hlasového projevu danému prostoru a úrovni „zvukové hladiny“

●Verbální a nonverbální komunikace ve spojení s hudbou, příprava vlastního výstupu – přenesení pozornosti také na nonverbální složku projevu

●Práce před kamerou (host-lektor s kamerou na 2 lekce)

●Příprava veřejného projevu a jeho hlasová realizace; doporučení dalších možnosti vzdělávání v této oblasti

●Vystoupení před kamerou: Nonverbální komunikace a její využití v dané profesi

●Rozbor výkonů před kamerou (individuální diagnostika), analýza předností a nedostatků pohybových a mluvních dispozic frekventantů, příp. další doporučená dechová, hlasová a artikulační cvičení

●Závěrečný výstup jednotlivých frekventantů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HAVELKOVÁ, Libuše. Cvičné texty pro výuku techniky mluveného projevu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 43 s.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy: učebnice pro 1. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1984. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina a Hana MAKOVIČKOVÁ. Základy jevištní mluvy 2: Učebnice pro 2. a 3. roč. konzervatoří. Praha: SPN, 1986. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství).

ŠPAČKOVÁ, Alena. Trénink techniky řeči: naučte se mluvit barevně. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5578-6.

Doporučená literatura:

AKSENOV, Vsevolod Nikolajevič. Kniha o uměleckém přednesu. Praha: Orbis, 1957. 188 s

ČUNDERLE, M., SLAVÍKOVÁ, E. (Ed.) Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

HALADA, Vladimír. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961.

KAREŠOVÁ, Alena. Kultura řeči: mluvní orgány a jejich funkce. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 21 s.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 202 s. ISBN 978-80-244-2309-8.

LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000. 105 s. ISBN 80-85883-61-9.

Slyšet se navzájem: 60 hlasů o uměleckém přednesu. Praha: Orbis, 1966. 386 s.

Téma: promluva: třicet úvah dvaceti tří autorů. 1. vyd. Praha: Filip Tomáš-Akropolis SLOVO A HLAS, 2006. 105 s. ISBN 80-86903-30-3.

VYSKOČILOVÁ, Eva. [Hlas individuality]. Vyd. 1. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005. 119 s. ISBN 80-7331-034-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Písemné zpracování zadaného úkolu, které prokáže, že získané vědomosti umí použít v praxi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů