Hudba a slovo 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HUAS4 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých žánrů melodramu a dokáže rozlišovat mezi nimi.

Zná jejich problematiku hudebního uchopení slova a problematiku interpretačních úskalí. Dokáže posoudit kvalitu skladby, kvalitu provedení, dramaturgickou vhodnost koncertu melodramů či koncertu se zapojením melodramu, případně je schopen takovouto dramaturgii postavit.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět strukturuje oblast problematiky melodramu ve všech jeho žánrových útvarech. Analyzuje možnosti hudebního uchopení slova v jednotlivých žánrech melodramatického oboru v historickém vývoji, dává základní přehled celosvětového vývoje všech tří vln rozvoje melodramu s důrazem na koncertní melodramu současnosti.

Tematické okruhy:

●Úvod: přehled melodramatických žánrů v chronologickém sledu

●Podoby scénického melodramu v 18. století

●Scénický melodram 19. století

●Koncertní melodram 19. století ve světě

●Koncertní melodram 19. století v Čechách

●Koncertní melodram 20. století ve světě

●Koncertní melodram 20. století v Čechách

●Koncertní melodram 21. století ve světě

●Koncertní melodram 21. století v Čechách

●Melodram v opeře, v operetě, muzikálu a ve scénické hudbě

●Dramaturgie koncertu melodramů

●Dramaturgie zapojení melodramu do koncertního či orchestrálního koncertu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JAKUBCOVÁ, Alena. Melodram Václava Praupnera Circe (1789) v kontextu dobového

repertoáru. [disertační práce] Praha: FF UK, 1998.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4263-1.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Nová vlna koncertního melodramu: k 20. výročí projektu Oživení koncertního melodramu = New wave of concert melodrama : to the 20th anniversary of the project Revival of Concert Melodrama. Praha: Národní muzeum, 2017. ISBN 978-80-7036-534-2.

Doporučená literatura:

Fibich - melodram - secese : Fibich - melodrama - art nouveau. [1. vyd.]. Praha: Česká hudební společnost Společnost Zdeňka Fibicha Muzeum české hudby Národní muzeum, 2000. 256 s. ISBN 80-238-6482-3.

JIRÁNEK, Jaroslav. Otazníky kolem melodramu. Opus musicum, 2000, r. 32, č. 4, s. 9–14.

JIRÁNEK, Jaroslav. Zur Geschichte und Theorie des Melodrams. In: AUPO, Olomouc:

Univerzita Palackého, 2001, s. 95–125.

PILKOVÁ, Zdena. Melodramy Jiřího Bendy ve vztahu k jeho vlastní tvorbě. In: Čechy rezervoár hudebnosti. Mladá Boleslav: Okresní Kulturní Středisko, 1978, s. 59–64.

REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba a slovo jako olej a voda?. Harmonie 2008, č. 1, s. 6–7.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Počátky melodramu v Evropě a v české hudební kultuře. In: Česká hudba 2004 – Stylová interpretace české klavírní a pěvecké tvorby a českého melodramu. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004, s. 35–40.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Německý melodram v Čechách. In: Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s. 114–121.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Mezinárodní situace v oboru koncertního melodramu. Disk 2011, č. 1 (březen), s. 143–150.

VIČAR, Jan. Zdeněk Fibich as a Central European composer at the end of the nineteenth century. Olomouc: Universitas Palackiana Olomucensis, 2010.

VYSLOUŽIL, Jiří. heslo Melodram. In: Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 545–547.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Písemné zpracování zadaného úkolu, které prokáže, že získané vědomosti umí použít v praxi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů