Praxe a její reflexe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186PXRF2 Z 4 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí s ediční činností v zahraničním vydavatelství v rámci EU, získá vědomosti z jeho edukačních materiálů a naučí se podílet na jeho standardních pracovních aktivitách v oblasti notosazby, korekturní práce notační a textové, komunikace se skladateli a výkonnými umělci či expedice. Vše v papírové či elektronické podobě. Rozvíjí základní vědomosti, jak analyzovat efektivitu práce, konzultovat odborné výsledky, navrhovat alternativní řešení pracovních postupů atd.

Forma studia

seminář, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Praxe a její reflexe 2 je směřován tak, aby byl plně koordinován s průběhem předmětu Vydavatelská činnost 2. Zahrnuje především studentovu spolupráci s významným zahraničním vydavatelstvím v rámci EU, které ve své činnosti zahrnuje též edukační prvky (např. Donemus Publishing Haag v Holandsku). Praxe může probíhat prezenčně formou krátkodobých zahraničních stáží nebo elektronicky. Formou workshopu může probíhat také v prostorách AMU.

Komunikace se zahraničním vydavatelstvím bude probíhat v angličtině.

Obsahem činnosti studenta v rámci praxe bude:

Praxe bude probíhat v souladu se smlouvou o praxích mezi AMU a zahraničním vydavatelstvím. Smlouvy budou specifikovány na základě požadavků každého zahraničního vydavatelství individuálně. Pracovní aktivity studenta zde budou stanoveny v rozsahu 28 hodin za semestr. Jejich reflexe bude probíhat formou blokových seminářů v rozsahu 14 hodin za semestr.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GABRIELOVÁ, Jarmila. Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Hudební věda XL, 2003, č. 2 – 3, s. 247–263.

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby, Praha: NLN, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

VELICKÁ, Eva – BERGMANOVÁ, Sandra – BERNÁ, Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Editio Bärenreiter, 2008.

Slovník české hudební kultury. Eds. VYSLOUŽIL, Jiří, FUKAČ, Jiří. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-70584-62-9. (hesla: edice, notografie, nototisk, hudebnina ad.)

ŠOLC, Milan – BURGHAUSER, Jarmil. Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. Ediční zásady a směrnice. Praha: Editio Supraphon, 1979.

Doporučená literatura:

NIUBO, Marc. Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2014. ISBN 978-80-7050-642-4.

PULKERT, Oldřich. Pokyny ke katalogizaci hudebnin. Praha: SK-ČSSR UK, 1966.

Další literatura bude upřesněna vyučujícím na základě aktuálních požadavků vydavatelství.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňují následující úkoly:

a) aktivní účast studenta na všech odborných aktivitách, které jsou v rámci praxe vyžadovány – především seznámit se s běžným chodem vydavatelství a účastnit se standardních pracovních aktivit. Kontakt s vydavatelstvím může probíhat v prezenční i elektronické formě.

b) student předloží vyučujícímu předmětu stručnou strukturovanou písemnou zprávu (cca 2 strany formátu A4, TNR 12, řádkování 1,5) o absolvování praxe a jejím průběhu. Zpráva bude předběžně konzultována a následně podepsána odpovědným pracovníkem vydavatelství. Student se pak dostaví k osobnímu pohovoru o předložené zprávě k vyučujícímu předmětu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů