Studium skladeb pro program Skladba 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SSPS6 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou schopni samostatně identifikovat kompozičních postupy u konkrétních skladeb a zvolit vhodné analytických metody. Přistupují k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů využívajících kompoziční systémy typické pro 2. polovinu 20. století.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BERNARD, Jonathan W. The Evolution of Elliott Carter's Rhythmic Practice. Perspectives of New Music, Vol. 26, No. 2 (Summer, 1988), pp. 164-203.

CAGE, John. Silence. Praha: tranzitdispay, 2010.

DELIO, Thomas. Twentieth century music scores. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

Graficke partitury a koncepty : Graphic scores and concepts. Praha: Audio ego, 1996.

LONDON, Justin. Hearing in Time : Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford: Oxford University Press, 2004.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998.

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU)

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. New Jersey: Schirmer, 1986.

XENAKIS, Iannis. Formalized music. Hillsdale: Pendragon Press, 1992.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Doporučená literatura:

KOFROŇ, Petr. Třináct analýz. HaH: Jinočany, 1993.

KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey: Prentice Hall, c2006.

LEEUW, Ton de. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005

LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

PARSCH, Arnošt – PIŇOS, Alois – ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey: Schirmer, 1996.

STEIN, Deborah. Engaging music : essays in music analysis. New York Oxford: Oxford University Press, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení atestace je aktivní účasti na hodinách a 30minutová prezentace samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (student obstará partituru, nahrávku a analytický diagram, který předloží k diskusi (40 %).

Předmětem zkoušky je obhajoba písemné verze samostatné analýzy se zapracovanými opravami, jež vyplynuly z diskuse při prezentaci (60 %).

Povinná účast studenta na semináři min. 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů