Studium skladeb pro obor Skladba 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SSS4 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Těžiště výuky předmětu spočívá ve studiu a rozboru vybraných skladeb, reprezentujících hlavní proudy v hudbě od druhé poloviny 20. století do současnosti.

Forma studia

Náročnější forma semináře analýzy skladeb, určená skladatelům a dirigentům. Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů. Během druhé poloviny semestru posluchači samostatně analyzují vybrané kompozice od 2. poloviny 20. století do současnosti. Zevrubná pozornost se při analýze věnuje užité kompoziční technice a formově tektonickému řešení. Součástí práce v semináři je i srovnávání postupů, zjištěných v různých kategoriích soudobé hudby a u různých skladatelských osobností.  Předmět mohou navštěvovat i studenti interpretačních oborů jako volitelný. 

Předpoklady a další požadavky

Na konci roku každý účastník odevzdává seminární práci, dokumentující v písemné podobě výsledky jeho analytické práce.  Předpokladem účasti je absolvování předmětu Studium skladeb 3. 

Obsah kurzu

Konkrétní rozpis učiva vychází ze zadaných seminárních úkolů jednotlivých posluchačů. Každý posluchač je povinen v průběhu semestru nejméně jedenkrát vystoupit s referátem a průběžně se aktivně zúčastňovat diskusí o referátech ostatních účastníků semináře. Na konci roku každý účastník odevzdává seminární práci, dokumentující v písemné podobě výsledky jeho analytické práce.

Doporučená nebo povinná literatura

de Leeuw, Ton. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005. 

DeLio, Thomas, Saunders Smith, Stuart. Twentieth­Century Music Scores. Englewood Cliffs,  NY: Prentice Hall, 1989. 

Engaging music : essays in music analysis. Ed. Stein, D. Oxford University Press, 2005. 

Janeček, Karel. Tektonika. Praha : Supraphon, 1968. 

Kofroň, Petr: Třináct analýz ­ HaH Jinočany, 1993. 

Kohoutek, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha : SHV, 1965. 

Kostka, Stefan. Materials and techniques of twentieth­century music. New Jersey : Prentice Hall,  c2006. 

Laitz, Steven G. The Complete Musician: An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening. New York: Oxford University Press, 2008. 

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis.    Michigan : Harmonie Park Press, 2011. 

Lester, Joel.  Analytic approaches to twentieth­century music. New York: W.W. Norton, 1989. 

London, J. Hearing in Time : Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford : Oxford University Press, 2004. 

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace, Praha : Nakladatelství AMU, 1998. 

Nové cesty hudby I. Praha : SHV, 1964. 

Nové cesty hudby II. Praha­Bratislava : Supraphon,  1970. 

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU) 

Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005. 

Risinger, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha : Panton, 1969. 

Simms, Bryan R.  Music of the twentieth century : an anthology. Vydáno: New Jersey : Schirmer , 1986  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey : Schirmer , 1996 

Tichý, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994. 

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb. 

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, kterou student přednese na semináři a odevzdá i v písemné podobě. Studenti vykonají zkoušku, která spočívá v prověření znalostí získaných v průběhu semináře na konkrétních analýzách a osvojení analytických metod. Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení písemné seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů