Komorní hra 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KH2 zápočet 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Ivan KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Petr SAIDL, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Karel UNTERMŰLLER, Radomír ŽALUD

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra 2 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení, s preferencí klavírního tria, smyčcového kvarteta, dechového kvinteta či žesťového souboru, možné jsou však i další kombinace nástrojů.

Cílem předmětu je studentům poskytnout základní zkušenost s problematikou komorní hry a nastudovat komorní skladbu na vysoké umělecké úrovni. Pozornost je soustředěna na vypracování společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemná komunikace, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí skladby, obsáhnutí základního repertoáru.

Tematické okruhy:

  1. Zásady komorní hry
  2. Stěžejní díla komorního repertoáru pro dané nástrojové uskupení – základní orientace v hudebních žánrech a formách komorní hudby
  3. Interpretační styly a tradice spojené s různými typy repertoáru v rámci komorní hudby
  4. Principy hudebního frázování v různých typech repertoáru

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti jsou seznámeni s komorními díly vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), autorů světového významu (Poulenc, Bartók, Hindemith aj.), výrazných představitelů hudebního baroka (Bach, Händel, Telemann) a se soudobou tvorbou vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu a na dostupnosti úprav skladeb těchto autorů např. pro žesťové soubory. Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příklad možností literatury pro hlavní typy komorních souborů:

Klavírní trio: BEETHOVEN, Ludwig van. Klaviertrio Es-dur op. 70/2

Dechové kvinteto: REJCHA, Antonín. Dechový kvintet Es-dur, op. 88, č. 2

Pro žesťový soubor: POHNÁN, Jiří. Rudolfínská sonáta pro žesťové kvinteto

Studenti se dále seznamují s tvorbou skladatelů, kteří vytvořili skladby přímo pro různá uskupení žesťových nástrojů, například skladatelů: E. Crespo, A. Guardia, J. Stevens, A. Mihály, G. Jacob, J. Horowitz, J. Parker, P. Dukas, I. Stravinsky, Z. Lukáš, I. Kurz, Z. Šesták, L. Matoušek, O. Semerák, J. Matěj, J. Pohnán, J. Pauer aj.

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

NOVOTNÝ, Břetislav. Jak hrát čistě na housle. Praha: Vydavatelství AMU, 2019. ISBN 978-80-7331-523-8.

Individuální dle složení ansámblu

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k získání zápočtu:

nastudování a provedení cyklické skladby nebo menších jednovětých děl v rozsahu 15 minut

Docházka - minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů