Komorní hra 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KH4 zkouška 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Ivan KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Petr SAIDL, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Karel UNTERMŰLLER, Radomír ŽALUD

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra 4 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení, s preferencí klavírního tria, smyčcového kvarteta, dechového kvinteta či žesťového souboru, možné jsou však i další kombinace nástrojů.

Cílem předmětu je kvalitní nastudování komorní skladby s vysokou uměleckou úrovní a výrazovou vyzrálostí. Pozornost je soustředěna na rozvíjení společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemná komunikace, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí skladby, obsáhnutí základního repertoáru.

Tematické okruhy:

Prostřednictvím nastudování vybraného repertoáru jsou upevňovány tyto dovednosti studentů:

  1. Jednotný umělecký projev při interpretaci díla
  2. Typy komunikace při hře v komorním souboru
  3. Strukturování zkoušek komorního souboru
  4. Principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  5. Efektivní strategie vedení zkoušek komorního souboru
  6. Kritická sluchová analýza dosažitelných nahrávek studované skladby v podání jiných interpretů.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti jsou seznámeni s komorními díly vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), autorů světového významu (Poulenc, Bartók, Hindemith aj.), výrazných představitelů hudebního baroka (Bach, Händel, Telemann) a se soudobou tvorbou vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu a na dostupnosti úprav skladeb těchto autorů např. pro žesťové soubory, s požadovaným repertoárem pro různé interpretační soutěže v komorní hře na národní i mezinárodní úrovni. Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příklad možností literatury pro hlavní typy komorních souborů:

Klavírní trio: BEETHOVEN, Ludwig van. Klavírní trio op. 97

Dechové kvinteto: REJCHA, Antonín. Dechový kvintet c-moll, op. 91, č. 6

Pro žestě: PAUER, Jiří. Charaktery pro žesťové kvinteto

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

KERMAN, Joseph. The Beethoven quartets. W. W. Norton, 1979.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky ke zkoušce:

nastudování a provedení nastudované cyklické nebo více jednovětých skladeb v rozsahu minimálně 15 minut

Docházka - minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů