Komorní hra 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KH6 zkouška 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra 6 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení nebo pokračují ve hře v souboru již dříve založeném, s preferencí klavírního tria, smyčcového kvarteta, dechového kvinteta či žesťového souboru, možné jsou však i další kombinace nástrojů.

Cílem předmětu je kvalitní nastudování komorní skladby s vysokou uměleckou úrovní a výrazovou vyzrálostí. Pozornost je soustředěna na rozvíjení společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemná komunikace, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí skladby, obsáhnutí základního repertoáru.

Tematické okruhy:

Prostřednictvím nastudování vybraného repertoáru jsou upevňovány tyto dovednosti studentů:

  1. Jednotný umělecký projev při interpretaci díla
  2. Typy komunikace při hře v komorním souboru
  3. Strukturování zkoušek komorního souboru
  4. Principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  5. Efektivní strategie vedení zkoušek komorního souboru
  6. Kritická sluchová analýza dosažitelných nahrávek studované skladby v podání jiných interpretů

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti jsou seznámeni s komorními díly vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů), autorů světového významu (Zemlinský, Bartók, Stravinskij, Hindemith aj.), výrazných představitelů hudebního baroka (Bach, Händel, Telemann) a se soudobou tvorbou vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu a na dostupnosti úprav skladeb těchto autorů např. pro žesťové soubory, s požadovaným repertoárem pro různé interpretační soutěže v komorní hře na národní i mezinárodní úrovni. Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příklad možností literatury pro hlavní typy komorních souborů:

Klavírní trio: BEETHOVEN, Ludwig van. Klavírní trio op. 70, č. 2

Smyčcové kvarteto: BEETHOVEN, Ludwig van. Smyčcový kvartet op. 95

Dechové kvinteto: NIELSEN, Carl August. Dechový kvintet op. 43

Pro žestě: MATĚJ, Josef. Hudba pro pět žesťových nástrojů (pocta Leoši Janáčkovi)

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

KERMAN, Joseph. The Beethoven quartets. W. W. Norton, 1979.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky ke zkoušce:

nastudování a provedení cyklické nebo více jednovětých skladeb v rozsahu minimálně 15 minut

Docházka - minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů