Technika pohybu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
200TEP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

A.

Cílem je zvládnutí základních poznatků řemesla, tedy osvojení si pevných základů techniky, fyzické kondice, teoretických znalostí a v neposlední řadě i etiky profese.

Výuka je zaměřena na rozvíjení osobitého talentu a stylu, který je herci blízký a který může využít napříč uměleckými obory a žánry.

B.

Lekce moderního tance pro začátečníky zahrnuje seznámení se se základy tanečních technik tanečního pedagoga a choreografa José Limóna a Merce Cunninghama.

Forma studia

A.

Praktická cvičení rozvíjející předpoklady k herectví, improvizace na zadaná témata, nácvik a interpretace převzatých etud, vytváření vlastních etud a pohybových studií, čtení odborné literatury, analýza klasické i současné tvorby zaznamenané na médiích, sledování současné divadelní tvorby.

B.

Limon technika - pracujeme s tělem s vědomím gravitace, učíme se s těžištěm těla pohybu do prostoru, učíme se střídat svalové napětí a uvolnění ve spolupráci s dýcháním. Pozornost věnujeme také suspension-zadržení pohybu ve vzduchu v nejvyšším bodě.

Předpoklady a další požadavky

1.talentové předpoklady - složení talentové zkoušky z hereckých předpokladů na umělecké škole

2.pohybové a zdravotní dispozice

3.základní orientace v divadelním a kulturním dění

Obsah kurzu

Technika pohybu seznamuje studenty se správnou technikou tělesného cvičení prostřednictvím dodržování zákonitostí anatomických předpokladů pohybového aparátu lidského těla.

  1. Základní cvičení

základní znalosti techniky Merce Cunninghama a J. Limóna- zahřívací cvičení na posílení a zcitlivění těla, jako výrazového prostředku

nacvičujeme kratší pohybové variace v prostoru ve stoji na miste

  1. pohyb do prostoru s nácvikem prostorove orientace
  2. případně vlastní tvorba krátkých pohybových variací.

Kombinace taneční techniky Limon-Cunningham

Zimní semestr:

vyučuji základní cvičení a jednoduché taneční variace na místě, které procvičují tuto taneční techniku s důrazem na střídání svalového napětí a uvolnění a na správné dýchání. Procvičujeme jednotlivé časti těla odděleně. Vytvářím a vyučuji cvičení pro správné držení těla soustředíme se na na pohyb chodidel, postavení kyčlí v paralelní a vytočené pozici, práce trupu a páteře, vedení paží sucsesional arms. využívání váhy hlavy, trupu pánve (viz e-learning taneční katedry HAMU - principy Limon technique )

Letní semestr:

Vyučuji složitější pohybové vazby a zapojuji pohyb jednotlivých částí těla do celkového pohybu celého těla v koordinaci a používáme váhu hlavy, paží, trupu, pánve nebo nohou s využitím gravitace v pohybu do prostoru na základě Limon Technique.

Cunningham technika je založena na přesné formě pohybu a přesné práce s tělem.

Zimní semestr:

Vyučuji základní cvičení postupně od rozcvičení páteře, chodidel, nohou i paží v ustálených cvičeních M. Cunninghama a J. Limóna a jednoduchý pohyb do prostoru .

Letní semestr:

Vyučuji složitější a delší pohybové vazby na místě v i pohybu do prostoru, zařazuji malé a velké skoky (leaps, skipps)

Vyučuji v jedné lekci obě techniky záměrně proto, že se vzájemně dobře doplňují.

Limon technika vyučuje tzv. tanečnost-tělo jakoby v pohybu dýchá střídáním svalového napětí a uvolnění na základě principů požívaných v této technice-viz e-learning taneční katedry HAMU. Cunningham technika klade nároky na držení těla, přesnou formu postavení těla a jeho částí v prostoru pro lepší uvědomění si pohybu tanečníka, vychovává svaly potřebné pro zdravý a správný pohyb a tanec, zapojuje myšlení a rozvíjí pohybovou inteligenci.

Doporučená nebo povinná literatura

Monika Rebcová: disertační práce HAMU Technika M. Graham a Jose Limóna 1989

E-learnin taneční katedry HAMU: Moderní taneční technika M. Graham a J. Limóna

http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=312

Craig, Edward Gordon: O divadelním umění, Praha 2006.

Český taneční slovník, tanec, balet, pantomima, Praha 2001.

Fialka, Ladislav: Pantomima, Vybrané statě (skripta), Praha 1988.

Gschwend Hanspeter: Dimitri, Le Clown en moi, Suisse 2004.

Hyvnar, Jan:Herec v moderním divadle, Praha 2000.

Lecoq, Jacques; Lallias, Jean-Claude; Carasso, Jean-Gabriel: The Moving Body: Teaching Creativ Theatre, New York 2001.

Mistrík, Miloš: Herecké techniky 20. storočia, Bratislava 2003, SAV.

Petišková, Ladislava: Česká pantomima a její tradice, Dramatické umění, 1981 č.12.

Sochor, Martin: Výchova k herectví a mimickému divadlu, disertační práce HAMU 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

A.

Udělení zápočtu a zkoušek na základě:

  1. splnění zadaných úkolů v daném semestru v odpovídajícím rozsahu a kvalitě
  2. aktivita na cvičeních a v individuální přípravě
  3. prezentace

Během semestru se očekává aktivní účast na výuce, zdokonalování se v probraných technikách, samostatná příprava na zadaných úkolech, profesionální odpovědnost ke kolektivu v případě přípravy úkolů ve skupinové tvorbě, intelektuální aktivita vedoucí k tříbení autorského myšlení a hledání individuálních možností v autorském projevu na základě syntézy vyučovaných žánrů.

B.

1)100% docházka na seminář 2 h týdně i na týdenní workshop pořádaný ve zkouškovém období

2)Absolvování klauzur na konci semestru pro získání ohodnocení ve formě zkoušky.

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů