Dramaturgická tvorba 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DTV4 zkouška 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jana KUDLÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana KUDLÁČKOVÁ, Jana SLOUKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámení s historickými i současnými formami dramaturgické práce.
 2. Pozorné čtení dramatického textu.
 3. Analýza dramatického textu a modelování ideální inscenace.
 4. Interpretace textu.
 5. Vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce inscenace.

Forma studia

Semináře, odborná cvičení, písemnú úkoly, seminární práce a její obhajoba.

Předpoklady a další požadavky

 1. Dobrá orientace v české a světové dramatické literatuře.
 2. Znalost základních teatrologických textů.
 3. Schopnost analýzy a reflexe.
 4. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

Předmět, v bakalářském stupni společný pro studenty dramaturgie i režie, je zaměřený teoreticky i prakticky. Jeho základem je rozvíjení schopnosti objevit, číst a analyzovat dramatický text, modelovat ideální inscenaci. V další fázi text interpretovat, akcentovat jeho aktuální témata a vypracovat vlastní dramaturgicko-režijní koncepci. Naučit se literárně upravovat text, aby co nejpřesněji odpovídal dané dramaturgicko-režijní koncepci, ale přitom respektoval umělecký styl autora. Stát se spoluautorem inscenace jakožto celistvé struktury a specifického systému. Chápat dramaturgii nejen jako praktickou službu jednotlivým inscenacím, ale jako tvůrčí disciplínu, která pomocí dramaturgického plánu ovlivňuje hledání a formování uměleckého programu činoherního divadla.

 1. Analýza vybraných dramatických textů.
 2. Dramaturgická spolupráce na kreativních studentských úkolech.
 3. Dramaturgicko-režijní koncepce vybraných textů.
 4. Dramatugie jako složka.
 5. Úloha dramaturgie pro formování profilu divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Roman Ingarden: O poznávání literárního díla, Praha 1967, ev. od téhož autora Umělecké dílo literární, Praha 1989

Jan Císař: Základy dramaturgie 1 (Situace), Praha 1999

Jan Císař: Základy dramaturgie 2 (Postava)

Jaroslav Vostrý: Činoherní klub 1965-1972, Praktická dramaturgie, Praha 1996

Miroslav Procházka: Znaky dramatu a divadla, Praha 1988

Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987

J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964

J. L. Styan: Černá komedie, Praha 1967

Peter Szondi: Teória modernej drámy, Bratislava 1969

Jiří Levý: Umění překladu, Praha 1963

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů, realizace klausurního tvůrčího projektu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů, minimálně 70% účast. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 30 % plnění dílčích tvůrčích úkolů a 40 % klausurního tvůrčího projektu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů