Herecká tvorba 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201HTH4 ZK 5 8T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na základě rozehrávání dramatické situace je rozvíjena schopnost improvizace a autentického jednání v daných okolnostech. Studenti jsou vedeni k vnímání dramatického prostoru a tvořivému řešení mizanscény v souladu s inscenačním záměrem. V průběhu studia se prohlubuje schopnost dialogického jednání a partnerské souhry. Studenti se seznamují s různými dramatickými žánry, divadelními poetikami a druhy veršů v dramatu, zejména s blankversem.

Forma studia

Semináře, praktická svičení, zkoušení, klauzurní představení a jeho reflexe.

Předpoklady a další požadavky

  1. Talentové a psychofyzické předpoklady, pracovitost, vytrvalost.
  2. Schopnost otevřít se kritickým podnětům a korigovat vlastní jednání a chování.
  3. Smysl pro kolektivní práci.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na osvojení praktických poznatků a dovedností, které slouží k pěstování hereckého talentu a múzických schopností studentů, kultivování osobnosti. Východiskem této přípravy je dramatičnost jako kvalita, jež dává impulzy a předpoklady k tvorbě herecké postavy prostřednictvím dramatického jednání. Součástí rozvíjených schopností je rovněž teoretická reflexe specifických problémů herectví i obecných problémů dramatického umění.

  1. Autenticita a improvizace.
  2. Herecké chování a jednání.
  3. Vnímání dramatického prostoru a řešení mizanscény.
  4. Dialogičnost a partnerská souhra.
  5. Tvořivé rozehrání dramatické situace.
  6. Stylizace v různých žánrech a poetikách.
  7. Principy strukturovaného budování herecké postavy.

Na základě rozehrávání dramatické situace je rozvíjena schopnost improvizace a autentického jednání v daných okolnostech. Studenti jsou vedeni k vnímání dramatického prostoru a tvořivému řešení mizanscény v souladu s inscenačním záměrem. V průběhu studia se prohlubuje schopnost dialogického jednání a partnerské souhry. Studenti se seznamují s různými dramatickými žánry, divadelními poetikami a druhy veršů v dramatu, zejména s blankversem. Tato systematická příprava je završena samostatnou tvorbou herecké postavy v celistvém jevištním tvaru.

Doporučená nebo povinná literatura

K. S. Stanislavskij: Můj život v umění, Praha 1962

Radovan Lukavský: Stanislavského Metoda herecké práce, Praha 1978

Michail Čechov: O herecké technice, Praha 1996

Otakar Zich: Estetika dramatického umění, Praha 1931, 1986

Jiří Frejka: Smích a divadelní maska, Praha 1942

Jindřich Honzl: K novému významu umění, Praha 1956, a Základy a praxe moderního divadla, Praha 1963

Jaroslav Vostrý: O hercích a herectví, Praha 1998

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle, Praha 1998

Radovan Lukavský: Být nebo nebýt hercem - Monology o herectví, Praha 1981

Denis Diderot: Herecký paradox

Bertolt Brecht: Myšlenky

Peter Brook: Prázdný prostor

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivní účast na všech hodinách, schopnost přijmout za svůj daný úkol a tvořivě ho rozvíjet, inspirativní spolupráce, smysl pro dramatickou situaci a cílené jednání, podřízené významové gradaci, pravdivost a autenticita. Hodnocení je významně ovlivněno uměleckým výsledkem na klauzurních zkouškách.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů