Herecká tvorba 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201HTR4 ZK 6 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 96 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tomáš PAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie NEBESKÁ TRMÍKOVÁ, Tomáš PAVELKA, Miroslava PLEŠTILOVÁ, Tomáš TÖPFER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na základě rozehrávání dramatické situace je rozvíjena schopnost improvizace a autentického jednání v daných okolnostech. Studenti jsou vedeni k vnímání dramatického prostoru a tvořivému řešení mizanscény v souladu s inscenačním záměrem. V průběhu studia se prohlubuje schopnost dialogického jednání a partnerské souhry. Studenti se seznamují s různými dramatickými žánry, divadelními poetikami a druhy veršů v dramatu, zejména s blankversem.

Forma studia

Semináře, praktická svičení, zkoušení, klauzurní představení a jeho reflexe.

Předpoklady a další požadavky

  1. Talentové a psychofyzické předpoklady, pracovitost, vytrvalost.
  2. Schopnost otevřít se kritickým podnětům a korigovat vlastní jednání a chování.
  3. Smysl pro kolektivní práci.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na osvojení praktických poznatků a dovedností, které slouží k pěstování hereckého talentu a múzických schopností studentů, kultivování osobnosti. Východiskem této přípravy je dramatičnost jako kvalita, jež dává impulzy a předpoklady k tvorbě herecké postavy prostřednictvím dramatického jednání. Součástí rozvíjených schopností je rovněž teoretická reflexe specifických problémů herectví i obecných problémů dramatického umění.

  1. Autenticita a improvizace.
  2. Herecké chování a jednání.
  3. Vnímání dramatického prostoru a řešení mizanscény.
  4. Dialogičnost a partnerská souhra.
  5. Tvořivé rozehrání dramatické situace.
  6. Stylizace v různých žánrech a poetikách.
  7. Principy strukturovaného budování herecké postavy.

Na základě rozehrávání dramatické situace je rozvíjena schopnost improvizace a autentického jednání v daných okolnostech. Studenti jsou vedeni k vnímání dramatického prostoru a tvořivému řešení mizanscény v souladu s inscenačním záměrem. V průběhu studia se prohlubuje schopnost dialogického jednání a partnerské souhry. Studenti se seznamují s různými dramatickými žánry, divadelními poetikami a druhy veršů v dramatu, zejména s blankversem. Tato systematická příprava je završena samostatnou tvorbou herecké postavy v celistvém jevištním tvaru.

Doporučená nebo povinná literatura

K. S. Stanislavskij: Můj život v umění, Praha 1962

Radovan Lukavský: Stanislavského Metoda herecké práce, Praha 1978

Michail Čechov: O herecké technice, Praha 1996

Otakar Zich: Estetika dramatického umění, Praha 1931, 1986

Jiří Frejka: Smích a divadelní maska, Praha 1942

Jindřich Honzl: K novému významu umění, Praha 1956, a Základy a praxe moderního divadla, Praha 1963

Jaroslav Vostrý: O hercích a herectví, Praha 1998

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle, Praha 1998

Radovan Lukavský: Být nebo nebýt hercem - Monology o herectví, Praha 1981

Denis Diderot: Herecký paradox

Bertolt Brecht: Myšlenky

Peter Brook: Prázdný prostor

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivní účast na všech hodinách, schopnost přijmout za svůj daný úkol a tvořivě ho rozvíjet, inspirativní spolupráce, smysl pro dramatickou situaci a cílené jednání, podřízené významové gradaci, pravdivost a autenticita. Hodnocení je významně ovlivněno uměleckým výsledkem na klauzurních zkouškách.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů