Magisterský diplomový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201MDR1 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem předmětu by měla být dokončená magisterská práce na odpovídající úrovni - po stránce obsahové i formální.

Forma studia

Forma studia bude záviset na zvoleném tématu diplomové práce, většinou půjde o konzultace a připomínkování jednotlivých verzí textu v termínech určených konzultantem v souladu se studijním řádem.

Předpoklady a další požadavky

Základním předpokladem je včasná a pravidelná účast studenta na konzultacích a průběžné zpracovávání připomínek.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu jsou konzultace k diplomové magisterské práci, spočívající v orientaci v odborné literatuře k zvolenému tématu, kritické připomínky k jednotlivým fázím práce, rady týkající se upřesnění jednotlivých kapitol a jejich skladby v celkové kompozici.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučenou literaturu navrhne určený konzultant v závislosti na zvoleném tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena bude průběžná aktivita studenta a toto hledisko bude podstatně ovlivňovat výslednou klasifikaci diplomové práce při státní magisterské zkoušce.

Poznámka

K obhajobě nebude připuštěna diplomová práce studenta, který ji průběžně nekonzultoval.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů