Seminář historie a teorie divadla 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201SHE1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář se teoreticky věnuje tématům k postupové zkoušce z historie a teorie činoherního divadla. Získané poznatky by měly následně během postupové zkoušky podnítit studentky a studenty oboru herectví ke stručné úvaze ke každé z otázek, doložené konkrétními příklady, a to jak z historie a současnosti divadla, ale také vlastních dosavadních praktických tvůrčích zkušeností z předmětů Scénické a Herecké tvorba a Herecké propedeutiky. Rozvíjení schopnosti formulovat smysl a význam jednotlivých pojmů na základě odborných poznatků a odborné literatury a zároveň jejich domýšlení a konkretizování vlastními praktickými zkušenostmi je také předmětem výuky.

Forma studia

Semináře, písemné zpracování přidělených otázek a jejich výklad.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Divadlo v historii západní kultury, Divadlo v historii české kultury a Základy divadelního pojmosloví, které tvoří historicko-teoretickou bázi pro reflexi získaných dovedností a praktických zkušeností z předmětů Herecká propedeutika, Herecká tvorba a Scénická tvorba.

Obsah kurzu

Otázky k postupové zkoušce z historie a teorie činoherního divadla

(měly by podnítit ke stručné úvaze doložené konkrétními příklady; tato úvaha by měla vycházet nejenom ze získaných znalosti, ale i z domýšlení vlastních zkušeností ze „scénické tvorby“)

 1. Původ a podstata evropské činohry (divadlo a drama, dramatičnost a scéničnost a jejich proměňující se vztahy od renesance k dnešku).
 2. „Komediantská“ a „literární“ vývojová linie evropské činohry (střídání klasicky „pravidelných“ vzdělaneckých a komediantsky uvolněných tendencí, výchovné a zábavné zaměření a jejich spor i doplňování v průběhu vývoje evropské činohry s příslušnými hereckými a příp. i scénografickými konsekvencemi).
 3. Vývoj a podstata činoherních žánrů (klasicky přísné žánrové dělení na klasickou tragédii a klasickou komedii i zvlášť vydělovanou frašku jako původně lidový a pak „pokleslý“ žánr, a žánrový synkretismus a souvislosti jejich zápasu ve vývoji evropské činohry).
 4. Monolog/ičnost/ a dialog/ičnost/ ve vývoji a při tvorbě činohry (od formy jazykového vyjádření a její souvislosti se samotným vznikem činohry a vývojem stylů k monologičnosti či dialogičnosti ve vztazích mezi původci činoherních děl).
 5. Složky činoherního díla a vývojové proměny jejich vztahů (od nadvlády autora, příp. velkých hereckých osobností k režisérskému, příp. scénografickému divadlu, Gesamtkunstwerk a montáž).
 6. Text dramatu a scénické dílo (vztah verbálních a mimoverbálních, akustických a vizuálních, slovesných a výtvarných elementů v celku inscenace i v herecké tvorbě, jak se projovoval ve vývoji evropské činohry a jaký je v různých případech v současné praxi).
 7. Přirozenost a stylizace ve vývoji evropské činohry (evropské herectví a každodenní chování a proměny jejich vztahu, klasicismus, resp.romantismus a realismus, resp.civilismus, poezie a próza, hovorový jazyk a verš, stylovost a stylizovanost, příp. čistota stylu a stylový synkretismus v dramatu, herectví i režii).
 8. Způsoby vytváření jevištní postavy v evropské činohře (odstup a ztotožnění, prožívání a představování, resp. Stanislavskij a Brecht a jejich předchůdci i následovníci, tvorba postavy a hercovo „sebevyjádření“, dramatická, resp. herecká postava a její elementy a jejich vazby s ostatními elementy dramatického, resp. scénického celku).
 9. Od dramatické situace k jednání v jevištním prostoru (dramatická situace a mizanscéna, divadelní, jevištní a dramatický prostor a jeho cítění, situace a děj, prostor a čas, ilustrace textu a režijní a herecká „fabulace“).
 10. Text a podtext, „vnějšek“ a „vnitřek“ (obraz a výraz, konvencionální a expresivní chování, přístup „zvnějšku“ a na základě psychologické motivace, psychologicko-realistické a „nepsychologické“ žánry a styly v dramatu i herectví).
 11. Dva směry jevištní komunikace a jejich důsledky a proměny (komunikace mezi jevištěm a hledištěm a komunikace mezi jevištními partnery v postavě i mimo postavu, divadelní konvence a spontánní projev „bez ohledu na publikum“, výraz a sdělení).
 12. Přirozený (národní) jazyk a jazyk činohry (činohra jako divadelní druh, kde se „stále“ či „hlavně“ mluví, stav divadla a stav jazyka /viz české 19. století/, jazyk a mluva, spisovnost a „přirozenost“, resp. stylizovanost, divadelní kultura a kultura jazyka, resp. národa).
 13. Nejvýznamnější tradice českého činoherního divadla (tradice jako rezervoár možností; které tradice jsou živé a které zůstávají /třeba ke škodě věci/ opomenuty, původnost a navazování, kontinuita a diskontinuita vývoje v českých podmínkách, české divadlo a nejdůležitější evropské divadelní tradice).
 14. Základní vývojové tendence evropské činohry a jejich kořeny: Stendhalovu otázku „Racine, či Shakespeare“ lze rozmnožit: Goldoni, či Gozzi, bohatá podívaná, či chudé divadlo, oficiální („pravidelné“), či alternativní atd.; slohy a styly z hlediska historického a z hlediska typologického, činohra a sociální psychologie: styly „plebejské“ a styly „aristokratické“; smysl pro realitu a /vzpoura/ imaginace, styl a individuální psychologie).
 15. Kdy (čím) začíná a (případně) končí moderní činohra (od naturalismu přes symbolismus a modernu k meziválečné avantgardě a od poválečného „neorealismu“ k absurdnímu divadlu a postmoderně; styly a módy, dobové a osobní „preference“, dílo ve vztahu k publiku a kritice, individuální tvorba a kontext).

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je zadávána na základě konkrétních úkolů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích. Vypracování přidělených otázek a jejich výklad.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
SÍLOVÁ Z.
13:15–14:45
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13:15–14:45 Zuzana SÍLOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů