Teorie divadla a jeho složek 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TDJ1 Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Jan VEDRAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Systematická reflexe základních problémů a otázek spojených se vznikem a vývojem dramatického umění, analýza konkrétních příkladů ze současné jevištní praxe.

Forma studia

Semináře, vypracování otázek k magisterským zkouškám a jejich prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Teoretická i praktická znalost oboru na úrovni bakalářské zkoušky.

Obsah kurzu

Předmět kombinující přednášku a seminář (dotace 2 hodiny týdně) rozvíjí znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu teorie divadla a dramatu na novém stupni, na kterém se zájem studentů soustřeďuje jednak k obecnějším otázkám, a na druhé straně k problematice jednotlivých oborů (teorie režie, teoretická dramaturgie, teorie herectví).

Osnovu předmětu tvoří otázky k magisterské zkoušce z historie a teorie oboru herectví, formulované tak, že by měly podnítit ke stručné úvaze doložené konkrétními příklady; tato úvaha by měla vycházet nejenom ze získaných znalosti, ale i z domýšlení vlastních zkušeností ze scénické tvorby a inscenační praxe.

  1. Základní znaky evropského herectví zejm. ve srovnání s asijským, tendence evropského herectví k chování „jako v životě“ a herectví jako tvorba, vystupování a vytváření postavy.
  2. Proměny českého herectví od Vojana k dnešku s ohledem na proměny stylu v souvislosti s proměnou dobové mentality.
  3. „Psychofyzické“ typy a typy přístupu herce k postavě (včetně příslušných teorií) a jejich vztah příslušným druhům a žánrům dramatického (scénického) umění.
  4. Herec na scéně a v záběru kamery z hlediska celkové problematiky chování v prostoru a tělesně-prostorového cítění.
  5. Herec na scéně a v záběru kamery z hlediska problematiky spontánní reakce a budování (a fixace) linie jednání: výkon a postava, od spontánní akce a reakce k uvědoměle budované linii jednání; jednota apriorně vytvářeného charakteru a geneze postavy z (třeba rozporného) jednání v různých situacích.
  6. Dramatické jednání a herecký (scénický) výraz: prožívání a představování, konvencionální a expresivní chování, životní a scénické konvence, text a podtext, postoj a výraz, emocionální výraz a jednání, gesto a gestus, výraz a sdělení.
  7. Dramatické a herecké (žádoucí) napětí: herecký výkon a fyzická existence na scéně, svalový tonus a dialektika napětí a uvolnění proti přepětí (křeči) a povolenosti, svalové cítění a pohybový smysl, tělový sebecit a herecká sebekontrola.
  8. Od postoje postavy v situaci k pohybovému výrazu: tělo a psychika, dech, duše a duch, konvencionální a expresivní (emocionální) projev, postoj a držení, gestus a gesto, izolovaný pohyb a celkový projev, „smyslové“ a tělesné centrum, přirozený a stylizovaný pohyb.

Doporučená nebo povinná literatura

Ukládán a doplňován průběžně podle konkrétních úkolů.

Brockett, O. G. Dějiny divadla

Císař, J. Přehled dějin českého divadla I, II

Aristoteles. Poetika

Zich, O. Estetika dramatického umění

Honzl, J. K novému významu umění

Vostrý, J. O hercích a herectví, Divadelní a literární podobizny

Gajdoš, J. Postmoderné podoby divadla

Pavis, P. Divadelní slovník, Praha

Vostrý, J. Režie je umění

Balvín, J. / Pokorný: Vídeňské lidové divadlo

Vostrý, J. Činoherní klub 1965-1972

Burian, E. F. O nové divadlo 1930-1940

Hyvnar, J. Herec v moderním divadle

Diderot, Herecký paradox

Brecht, B. Myšlenky

Císař, J. Základy dramaturgie 1, 2

Mukařovský, J. Otázky z estetiky

Veltruský, Příspěvky k teorii divadla

Frejka, J. Železná doba divadla

Lukavský, R. Stanislavského metoda herecké práce, Kultura mluveného slova

Otokar Fischer a Národní divadlo

Götz, F. Boj o český divadelní sloh

Šalda, F. X. O naší moderní kultuře divadelně dramatické

Fischer, O. K dramatu

Macura, V. Paradox obrozenského divadla, in: Divadlo v české kultuře 19. století

Grossman, J. Analýzy

Hyvnar, J. Francouzská divadelní reforma, Praha 1996

Hodnoticí metody a kritéria

Ukončení zkouškou ověřující získané poznatky s ohledem na odevzdané úkoly zpracovávající alespoň jedno z témat ve formě souvislého výkladu (cca 3-5 ns), autoreflexe praktické jevištní činnosti.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
VEDRAL J.
15:00–17:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–17:15 Jan VEDRAL
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů