Teorie jevištní mluvy 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TJM2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Regina SZYMIKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Regina SZYMIKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s psychosomatickými předpoklady herecké profese,s jejich vzájemným propojením. Teoretické i praktické seznámení s tvorbou výslovnostní normy, její praktické aplikace při tvorbě postavy se zřetelem se zřetelem na styl textu, režijní koncepci apod. Teoretické i praktické uplatnění mluvního rytmu (českého slovního přízvuku i intonačního členění promluvy) v různých veršových systémech.

Forma studia

Obsahem hodin výuky je úplné seznámení se s problematikou hlasu a řeči nejen z hlediska odborně - foniatrického, ale i v celém rozsahu teorie jevištní řeči, s postupy různých hlasových metodik, zákonitostí a norem fonetiky a ortoepie, typů a zvukové realizace dramatického verše.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vnímat psychosomatické předpoklady herecké profese a jejich vzájemné propojení. Teoretické i praktické pochopení mluvního rytmu (českého slovního přízvuku i intonačního členění promluvy) v různých veršových systémech.

Obsah kurzu

Teoretické i praktické poznatky o psychosomatickém vybavení herce, zakotvení jednotlivých složek tvorby hlasu a řeči (respirace, fonace, artikulace) v mozkových mechanismech. Specifika jevištní řeči. Základy ortoepie jako předpoklad stylistické diferenciace výslovnosti. Mluvní rytmus češtiny a jeho uplatnění v různých veršových systémech.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiřina Hůrková: Česká výslovnostní norma, Praha 1995

Jiřina Hůrková: Východiska hlasové a mluvní výchovy in Acta academica 94, Praha 1996

Jiřina Hůrková, Hana Makovičková: Základy jevištní mluvy, I. díl Praha 1984, II. díl Praha 1986

Kol. autorů: Technika mluvy a zpěvu herce

Hana Makovičková: Rozpravy o mluvení, skripta 2 díly

popř. i Radovan Lukavský: Kultura mluveného slova, Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na hodinách výuky, reflexe vlastního mluvního projevu, vypracování zadané písemné práce a závěrečného testu.

Pro získání kreditu je nutných aspoň 70 % docházky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů