Herecká tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EHO2 zkouška 4 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HANČIL, Jan VEČEŘA

Obsah

Předmět uvádí studenty do kolektivní práce v autorském divadle formou tvůrčího semináře/tvůrčí dílny, v níž se studenti zapojí jako herci, autoři i režiséři dílčích částí a dozvídají se základní principy režijní skladebnosti a dramaturgie. Cílem základního dvousemestrálního kursu je seznámit studenty s metodami kolaborativní práce, aby je posléze mohli sami praktikovat a realizovat ve vlastních autorských projektech.

Předmět navazuje na předmět „Herecká propedeutika na základě dialogického jednání“ a přidává nároky společné tvorby kolektivního autorského tvaru pod vedením pedagoga předmětu. Předpokladem je schopnost společného dramaturgického, autorského a hereckého zapojení, přípravy z hodiny na hodinu. Při práci v hodinách je kladen důraz na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobní/autorský vklad. Předpokládá se schopnost autorského psaní a dramaturgického uvažování. Studenti se též setkávají s literární předlohou (dramatickou, epickou), pracují s různými literárními a řečovými žánry a pod vedením pedagoga je zapracovávají do polyfonního tvaru scénické koláže. Předmět vede k pochopení skladebných principů kolaborativního divadla a připravuje studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení.

Průběh semestru má dvě hlavní fáze:

 1. akumulace materiálu,
 2. tvarování a hledání celku.

V závěru semestrálního projektu se předpokládá zvýšené nasazení a vyšší počet zkoušek, zpravidla též o víkendu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací. Hodnotí se schopnost spolupráce, iniciativa, schopnost tvůrčím způsobem rozvíjet jak vlastní impulsy, tak impulsy ostatních; důraz je kladen na autentické osobnostní uchopení a osvojení námětu.

V celkovém hodnocení představuje 50 % posouzení aktivity na cvičeních, 30 % posouzení kvality vlastního autorského vkladu a 20 % posouzení výkonu na klauzurním představení.

Postup:

 1. dramaturgická příprava,
 2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
 3. aktivní analýza situací,
 4. skladba a příprava klausurního představení.

Výsledky učení

Student dokáže

A) Odborné dovednosti:

 1. prozkoumat tematické pole a zvolit nosné téma,
 2. ve spolupráci s pedagogem a ostatními najít adekvátní formu scénického řešení situace a jejího tématu,
 3. formovat téma hereckými prostředky („gestus“) s využitím osobního tematizovaného postoje, charakterizace, práce s žánrem a stylizací,
 4. dokáže uplatnit principy skladebnosti v jevištním celku: ve spolupráci s pedagogem a ostatními dokáže strukturovat celek.

B) Odborné znalosti:

 1. vysvětlit princip autorského uchopení tématu,
 2. definovat rozdíl mezi herectvím prožívání postavy a herectvím tématu/osobnostním herectvím,
 3. vysvětlit skladbu jevištních komponentů na půdorysu vznikajícího díla.

C) Obecné způsobilosti:

 1. být platným členem tvůrčího týmu (spolupráce včetně uplatnění autorského přínosu i respektu k uplatnění ostatních členů týmu),
 2. prosadit svou uměleckou představu a přesvědčit o ní ostatní,
 3. umí trpělivě hledat nejvhodnější výrazové prostředky až do samotného konce zkušebního procesu,
 4. umí přiměřeně rozložit síly a investovat energii v rozhodujícím okamžiku.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

 1. obecná znalost principů autorské tvorby,
 2. dvousemestrální zkušenost dialogického jednání,
 3. dvousemestrální zkušenosti z dalších psychosomatických disciplín: přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu,
 4. dvousemestrální zkušenost předmětu Herecká propedeutika na základě dialogického jednání.

Korekvizity:

 1. kreativní předpoklady,
 2. studium dialogického jednání,
 3. studium řečového jednání respektive přednesu,
 4. studium jevištního pohybu.

Literatura

Alfreds, Mike. Different Every Night: Freeing the Actor. London: Nick Hern Books, 2007.

Barba, Eugenio, and Savarese, Nicola. A Dictionary of Theatre Anthropology. London and New York: Routledge, 2005.

Barnett, David. Brecht in Practice: Theatre, Theory and Performance. London: Bloomsbury, 2015.

Silberman, M., Giles, S., Kuhn, T. eds. Brecht on Theatre. London: Bloomsbury, 2014.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. New York: Scribner Macmillan, 1995.

Brook, Peter. There are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Johnstone, Keith. Impro: Improvisation and the theatre. London: Routledge, 1987.

Meisner, Sanford, Longwell, Dennis, et al. Sanford Meisner on Acting. New York: Vintage, 1987.

Merlin, Bella. The Complete Stanislavsky Toolkit. London: Nick Hern Books, 2014.

Stanislavsky, Constantin. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů