Skupinová výuka hlasové výchovy 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SHL5 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-Vytvářet podněty k uznání významu psychologického základu funkčně optimálního hlasového výcviku jedince,

-vypracovat základy hlasové a tudíž i psychosomatické kondice jedince; k tomu je zapotřebí navodit hlasovým výcvikem systém psychosomaticky odpovídajících, pro každý organismus harmonicky sladěných funkcí (ve smyslu harmonické souhry zdravého, životadárného, psychického, somatického a hlasového projevu),

-pochopit mechanismus přirozeného (smíšeného) dýchání a jeho vztahu k myšlení, svalům a emocím, principem sebeuvědomování se pokoušet o integraci racionálního, smyslového a citového vědomí,

-objevit skutečnost, že hlas je sdělování o kvalitě lidské psychosomatiky a spoluvytváří celostný výraz osobnosti.

Forma studia

-Sólová a skupinová hlasová výuka, seminář, analýza ukázek, zaznamenaných na médiích,

-výcvik hlasových dovedností, zaměřených přednostně na rozvíjení situačních, prostorových, emočních a hmatových představ v hlasových cvičeních; jde tedy o vědomou práci s hlasem

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy „kvalitní seberealizace“ ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. K tomu také směřují všechny psychosomatické disciplíny studia na KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

Čunderle, M. (ed.): Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha, AMU 2006.

Hančil, J.: Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Lewis, D.: Tao dechu. Praha, Pragma 2000.

Martienssenová - Lohmanová F.: Vědomé zpívání. Praha, SNP 1987.

Válková, L.: Hlasová výchova herců a její řešení. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Válková, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, Praha, AMU 1999.

Válková, L. / Vyskočilová, E.: Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha, AMU 2007.

Keleman,S.:Ztělesněná zkušenost. Praha, Portál, 2010.

Feldenkrais,M.: Feldenkraisova metoda- pohybem k sebeuvědomění. Praha, Pragma.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivního zapojení ve cvičeních a seminářích,

vypracování sebereflexe předmětu za každý semestr,

analýzy získaných dovedností a jejich uplatnění při klauzurách.

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů