Skupinová výuka hlasové výchovy 4

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SHY4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-Vytvoření podnětu k obecnému uznání významu psychologického základu funkčně optimálního hlasového výcviku jedince,

-vypracování základů hlasové a tudíž i psychosomatické kondice jedince; k tomu je zapotřebí navodit hlasovou průpravou systém psychosomaticky odpovídajících, pro každý organismus harmonicky sladěných funkcí (ve smyslu harmonické souhry psychického, somatického a hlasového projevu),

-pochopení, že prostředníkem je především vědomé ovládání dechu, které obnovuje harmonickou rovnováhu mezi tělem, myslí a emocemi,

-pochopení mechanismu přirozeného (smíšeného) dýchání a jeho vztah k myšlení, emocím i svalové aktivaci, tj. navozování principu sebeuvědomování a pokoušení se tak o integraci racionálního, smyslového a citového vědomí,

-prostřednictvím hlasových prožitků a projevů pochopení, že v kvalitě hlasu se odráží sladění vědomého a podvědomého života jedince.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy „kvalitní seberealizace“ ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. Předmět rozvíjí osobnostní a psychosomatickou vybavenost, umožňuje posluchači vybavení dovednostmi důležitými pro rozmanitou komunikaci hlasem (dech, hlas, artikulace, ortoepie, dynamika řeči, modulace, mluvní výraz).

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Čunderle, M. (ed.): Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha, AMU 2006.

Hančil, J.: Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Lewis, D.: Tao dechu. Praha, Pragma 2000.

Martienssenová - Lohmanová F.: Vědomé zpívání. Praha, SNP 1987.

Válková, L.: Hlasová výchova herců a její řešení. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Válková, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, Praha, AMU 1999.

Válková, L. / Vyskočilová, E.: Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha, AMU 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; míře schopnosti získané dovednosti a zkušenosti použít při samostatné autorské práci, vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů