Seminář teorie pohybu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202STB Z 2 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 37 až 47 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BÁRTA, Jana NOVORYTOVÁ, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Funkční propojení teorie oboru s praxí absolvovanou v předmětech Výchova k vědomému pohybu I a II a Tělo v pohybu I a II.
 2. Pojmenování témat lekcí absolvovaných v předmětech Výchova k vědomému pohybu I a II a Tělo v pohybu I a II.
 3. Reflexe časové souslednosti vybraných témat.
 4. Společná analýza struktury lekcí z hlediska pedagogiky.

Seminář probíhá v českém a anglickém jazyce.

Forma studia

Celkem 12 hodin výuky uskutečněné ve tří blocích. Seminář vedou interní i hostující pedagogové oboru.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování alespoň dvou semestrů pohybových předmětů KATaP.

 1. Schopnost analýzy a reflexe.
 2. Základní orientace v doporučené literatuře.
 3. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

 1. Skupinová i individuální reflexe absolvované praxe, témat.
 2. Základy teorie oboru- výběr z doporučené literatury.
 3. Rozbor struktury vybraných lekcí.
 4. Individuální tvorba konkrétní lekce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Barba, E., Savarese, N. and col. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000.

Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

Bláhová, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928.

Bláhová, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. Praha: Česká grafická unie, 1935.

Blahutková, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

Blahutková, Marie; Jonášová, Daniela. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Blažíčková, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004.

Bogart, Anne; Landau, Tina. Úhly pohledu. Praha: Divadelní ústav, 2007.

Brook, Peter. Pohyblivý bod. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1996.

Čechov, Michail. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996.

Donnelan, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007.

Grecmanová, H., Urbanovská, E., Novotný, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000.

Jeřábková, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004.

Jeřábková, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

Hyvnar, Jan. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví. Praha: Pražská scéna, 2000.

Kalhous, Z.; Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. Kröschlová, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998.

Kröschlová, Eva. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998.

Kröschlová, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

Kröschlová, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. Kröschlová, Jarmila; Kröschlová, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002.

Kurková, Libuše aj. Hudebně pohybové hry v mateřské škole: Učebnice pro 3. ročník studia oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1989.

Kurková, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

Kurková, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971.

Kurková, Libuše; Eben, Petr. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí: Učební text pro 3. roč. pedagogických škol, obor vychovatelství a odborný text pro učitele lidových škol umění. Praha: SPN, 1975.

Kyriacou, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004.

Lössl, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. I. díl: Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6-9 let. Praha: Česká obec sokolská – ústřední škola, 1996.

Lössl, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. II. díl: Pohybová průprava mladšího žactva v hodinách rytmické a pohybové výchovy. Praha: Česká obec sokolská – ústřední škola, 1999.

Lössl, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012.Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.

Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

Mužík, J. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998.

Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.

Polzerová, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-NIPOS, 1995.

Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001.

Rellichová, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009.

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007.

Švandová, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

Švandová, Lenka; Mojdl, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011.

Turba, Ctibor. Cirkus Alfred. Praha: Divadlo Alfred 2006.

Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris. Tělo, prostor, představa. Praha: NAMU, 2020.

Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

Záděrová-Kytýřová, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: SPN, 1980.

Literatura v angličtině:

Barba, E., Savarese, N. and col: A Dictionary of Theatre Anthropology. London, NY: Routledge, 1999.

Boorman, Joyce. Creative Dance in Grades Four to Six. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1971.

Boorman, Joyce. Creative Dance in the First Three Grades. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1969.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. Scribner, 1995.

Brook, Peter. The Empty Space. New York: Penguin Books, 2008.

Brook, Peter. There Are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Buckwalter, Melinda. Composing While Dancing, an improviserś companion. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2010.

Burt, Ramsay. Judson Dance Theatre, Performative Traces. New York: Routledge, 2006.

Chekhov, Michail. The path of the Actor. London: Routledge, 2005.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Cohen, Bonnie Bainbridge. Sensing, Feeling, Action. USA: Contact Editions, 1993.

Cooper, Ann, ed. Taken by surprise, A dance improvisation reader. Middletown: Wesleyan University Press, 2003. Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Feldenkrais, Moshe. Awareness Through Movement. New York: Harper Collins Publishers, 1990.

Forsythe, William. Practice of Choreography, It Starts From Any Point. New York: Routledge, 2011.

Franclin, Eric. Dance Imagery for Technique and Performence, USA: Human Kinetics, 1996.

Hartley, Linda. Wisdom of the Body Moving, An Introduction to Body-Mind Centering. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

Hodge, Alison, ed. Twentieth Century Actor Training. New York, London: Routledge, 2002.

Innes, Christopher. Avant-garde Theatre. NY, London: Routledge, 1993.

Mitter, Shomit. Systems of Rehearsal. Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook. London, NY: Routledge, 1992.

Newlove, Jean. Laban for Actors and Dancers. London: Routledge, 1993.

Lecoq, Jacques. Theatre of Movement and Gesture. London: Routledge, 2006.

Lecoq, Jacques. The Moving Body – Teaching Creative Theatre. New York: Routledge, 2002.

Long, Raymond. The Key Muscles of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2006.

Long, Raymond. The Key Poses of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2008.

Paxton, Steve. Gravity. Belgium: Graphius, 2018.

Reeve, Justine. Dance Improvisations. USA: Human Kinetics, 2011.

Reeves, Geoffrey. Peter Brook. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Roose-Evans, James. Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook. London: Routledge, 2001.

Stanislavsky, K.S. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Steinman, Louise. The Knowing Body. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1986.

Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris. Body, space, image: notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 2003.

The Great European Stage Directors: Brook, Grotowski, Barba. London, NY: Methuen Drama, 2019.

Zarrilli, P. Psychophysical Acting, an intercultural approach after Stanislavski, London: Routledge, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence na celém semináři.
 2. Aktivní účast na diskusi.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů