Seminář teorie pohybu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202STN Z 1 18SS česky letní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BÁRTA, Jiří LÖSSL, Jana NOVORYTOVÁ, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Funkční propojení teorie oboru s praxí absolvovanou v předmětech Výchova k vědomému pohybu I a II a Tělo v pohybu I a II.
 2. Pojmenování témat lekcí absolvovaných v předmětech Výchova k vědomému pohybu I a II a Tělo v pohybu I a II.
 3. Reflexe časové souslednosti vybraných témat.
 4. Společná analýza struktury lekcí z hlediska pedagogiky.

Seminář probíhá v českém a anglickém jazyce.

Forma studia

Celkem 12 hodin výuky uskutečněné ve tří blocích. Seminář vedou interní i hostující pedagogové oboru.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování alespoň dvou semestrů pohybových předmětů KATaP.

 1. Schopnost analýzy a reflexe.
 2. Základní orientace v doporučené literatuře.
 3. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

 1. Skupinová i individuální reflexe absolvované praxe, témat.
 2. Základy teorie oboru – výběr z doporučené literatury.
 3. Rozbor struktury vybraných lekcí.
 4. Diskuse ve skupině.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Barba, E., Savarese, N. and col. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000.

Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

Bláhová, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928.

Bláhová, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. Praha: Česká grafická unie, 1935.

Blahutková, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

Blahutková, Marie; Jonášová, Daniela. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Blažíčková, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004.

Bogart, Anne; Landau, Tina. Úhly pohledu. Praha: Divadelní ústav, 2007.

Brook, Peter. Pohyblivý bod. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1996.

Čechov, Michail. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996.

Donnelan, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007.

Grecmanová, H., Urbanovská, E., Novotný, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000.

Jeřábková, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004.

Jeřábková, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

Hyvnar, Jan. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví. Praha: Pražská scéna, 2000.

Kalhous, Z.; Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. Kröschlová, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998.

Kröschlová, Eva. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998.

Kröschlová, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

Kröschlová, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. Kröschlová, Jarmila; Kröschlová, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002.

Kurková, Libuše aj. Hudebně pohybové hry v mateřské škole: Učebnice pro 3. ročník studia oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1989.

Kurková, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

Kurková, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971.

Kurková, Libuše; Eben, Petr. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí: Učební text pro 3. roč. pedagogických škol, obor vychovatelství a odborný text pro učitele lidových škol umění. Praha: SPN, 1975.

Kyriacou, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004.

Lössl, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. I. díl: Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6-9 let. Praha: Česká obec sokolská – ústřední škola, 1996.

Lössl, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. II. díl: Pohybová průprava mladšího žactva v hodinách rytmické a pohybové výchovy. Praha: Česká obec sokolská – ústřední škola, 1999.

Lössl, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012.Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.

Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

Mužík, J. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998.

Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.

Polzerová, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-NIPOS, 1995.

Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001.

Rellichová, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009.

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007.

Švandová, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

Švandová, Lenka; Mojdl, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011.

Turba, Ctibor. Cirkus Alfred. Praha: Divadlo Alfred 2006.

Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris. Tělo, prostor, představa. Praha: NAMU, 2020.

Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

Záděrová-Kytýřová, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: SPN, 1980.

Literatura v angličtině:

Barba, E., Savarese, N. and col: A Dictionary of Theatre Anthropology. London, NY: Routledge, 1999.

Boorman, Joyce. Creative Dance in Grades Four to Six. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1971.

Boorman, Joyce. Creative Dance in the First Three Grades. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1969.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. Scribner, 1995.

Brook, Peter. The Empty Space. New York: Penguin Books, 2008.

Brook, Peter. There Are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Buckwalter, Melinda. Composing While Dancing, an improviserś companion. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2010.

Burt, Ramsay. Judson Dance Theatre, Performative Traces. New York: Routledge, 2006.

Chekhov, Michail. The path of the Actor. London: Routledge, 2005.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Cohen, Bonnie Bainbridge. Sensing, Feeling, Action. USA: Contact Editions, 1993.

Cooper, Ann, ed. Taken by surprise, A dance improvisation reader. Middletown: Wesleyan University Press, 2003. Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Feldenkrais, Moshe. Awareness Through Movement. New York: Harper Collins Publishers, 1990.

Forsythe, William. Practice of Choreography, It Starts From Any Point. New York: Routledge, 2011.

Franclin, Eric. Dance Imagery for Technique and Performence, USA: Human Kinetics, 1996.

Hartley, Linda. Wisdom of the Body Moving, An Introduction to Body-Mind Centering. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

Hodge, Alison, ed. Twentieth Century Actor Training. New York, London: Routledge, 2002.

Innes, Christopher. Avant-garde Theatre. NY, London: Routledge, 1993.

Mitter, Shomit. Systems of Rehearsal. Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook. London, NY: Routledge, 1992.

Newlove, Jean. Laban for Actors and Dancers. London: Routledge, 1993.

Lecoq, Jacques. Theatre of Movement and Gesture. London: Routledge, 2006.

Lecoq, Jacques. The Moving Body – Teaching Creative Theatre. New York: Routledge, 2002.

Long, Raymond. The Key Muscles of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2006.

Long, Raymond. The Key Poses of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2008.

Paxton, Steve. Gravity. Belgium: Graphius, 2018.

Reeve, Justine. Dance Improvisations. USA: Human Kinetics, 2011.

Reeves, Geoffrey. Peter Brook. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Roose-Evans, James. Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook. London: Routledge, 2001.

Stanislavsky, K.S. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Steinman, Louise. The Knowing Body. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1986.

Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris. Body, space, image: notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 2003.

The Great European Stage Directors: Brook, Grotowski, Barba. London, NY: Methuen Drama, 2019.

Zarrilli, P. Psychophysical Acting, an intercultural approach after Stanislavski, London: Routledge, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence na celém semináři.
 2. Aktivní účast na diskusi.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů