Úvod do psychologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UPN2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář seznamuje studenta se základními pojmy psychologie osobnosti (dynamickým pojetím teorií osobnosti), které jsou mj. vztaženy i k jeho hledání, sebeobjevování v rámci praktické studijní disciplíny „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“.

Forma studia

Skupinový seminář vede pedagog, který seznamuje studenty s vybranými tématy formou výkladu, řízené diskuse, dialogu, praktických cvičení i samostatné aktivní účasti studentů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Studenti se v rámci semináře seznámí se základními teoriemi psychologie osobnosti formou výkladu i praktického zkoušení. Pozornost je věnována i dalším tématům (např. otázce psychosomatického přístupu) souvisejícím s jejich osobní zkušenosti v rámci studia jednotlivých disciplin, především dialogického jednání s vnitřním partnerem. Seznámení se s pojmy psychologie osobnosti napomáhá teoretické reflexi studia i hlubšímu vhledu do osobních zkušeností.

Doporučená nebo povinná literatura

DRAPELA, Viktor. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997 (na konci každé kapitoly je doporučená literatura).

KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006.

SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě účasti na semináři (70%) a vypracování semestrální práce na doporučené či zvolené téma (30%). Zakončeno kolokviem.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů