Aplikovaná teorie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALAT1 zápočet 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ

Obsah

Kurz se zaměří na kontextualizaci divadelní tvorby, performativní filosofii a na možné formy komunikace divadelní zkušenosti. Primárním tématem bude vztah divadla a řeči, a to ve smyslu možností, jak o divadle mluvit, ale také jak divadlo (jako performance či performativ) mění porozumění řeči a jazyku. Druhou oblastí zájmu bude vztah mezi jedinečností a obecností v rámci divadla, která se odráží na různých úrovních v otázkách subjektivity a objektivity, autenticity a imitace, inscenace a performance apod. Cílem kurzu je obohacení kontextu divadelní tvorby a získávání dovedností v oblasti verbalizace.

Jednotlivá setkání se budou sestávat ze společného porozumění klíčovému textu pro dané téma a následné diskuze opřené o referáty studentů.

Mezi témata, kterými se budeme zabývat, patří:

 1. Jak mluvit, psát a myslet o divadle a divadelní tvorbě?
 2. Srovnání přístupů estetiky, divadelní kritiky, divadelní teorie, filosofie umění, praxe jako teorie (umělecký výzkum). Případová studie.
 3. Mysl-tělo, subjekt-objekt, obsah-forma.
 4. Kořeny dualismu a těžkosti s jeho překonáním.
 5. Dvacáté století jako století překonávání dualismů a století emancipace. Důsledky.
 6. Idea vtěleného myšlení.
 7. Tělo a tělesnost v divadelní tvorbě. Kontextualizace.
 8. Tělo jako sekundární nástroj.
 9. Emancipované tělo. Čisté duchovní tělo-exprese.
 10. Politické tělo. Komodifikované tělo.
 11. Fyzické divadlo.
 12. Tělesnost jako repertoár gest. Případové studie.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Úspěšná klasifikace předmětu 204ALAT1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 204ALAT2

Literatura

Výběr z následující literatury:

AUSLÄNDER, Philip. From Acting to Performance. London and New York: Routledge, 2006. ISBN 978-0415157872

AUSTIN, John Langshaw. Jak udělat něco slovy. Přel. J. Pechar a kol., Praha: Filosofia, 2000. 172 s. ISBN 80-7007-133-8

BENJAMIN, Walter. „Co je epické divadlo“. In: Výbor z díla I: Literárněvědné studie. Praha: OIKOYMENH, 2009. s. 255-265. ISBN 978-80-7298-278-3

BRECHT, Bertolt. O divadelnom umení. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959. 336 s.

BUTLER, Judith. Závažná těla. O materialitě a diskursivních mezích „pohlaví“. Praha: Karolinum, 2016. 344 s. ISBN 978-80-246-3325-1

CARLSON, Marvin A. Performance: A critical introduction. New York London: Routledge, 2003. 247 s. ISBN 0-415-13703-9

CÍSAŘ, Jan. Proměny divadelního jazyka. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1986. 194 s.

ETLÍK, Jaroslav. „Divadlo jako zakoušení: vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění”. In: Divadelní revue 10, č. 1, Praha, 1999. s. 3-30.

ETLÍK, Jaroslav. „Ještě jednou k termínům“. In: Klíma, Miloslav (Ed.). Divadlo a interakce III. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2008. s. 39-46.

ETLÍK, Jaroslav. „Termíny k dohodnutí“. In: Klíma, Miloslav (Ed.). Divadlo a interakce I. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2006. s. 13-26.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. přel. M. Polochová. Vyd. 1. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. 334 s. ISBN 978-80-904487-2-8

HOŘÍNEK, Zdeněk. „Od noetiky k ontologii divadla“. In: Loutkář. Praha, 1999. č. 4.

JUST, Vladimír. „O nepřeložitelnosti jazyka divadla“. In: Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, Roč. 15, č. 1 (2012), s. 82-101.

PUCHNER, Martin. The Drama of Ideas: Platonic Provocations in Theater and Philosophy. First issued as an Oxford University Press paperback. New York: Oxford University Press, 2014. ix, 254 stran. ISBN 978-0-19-935196-1

WINNICOTT, D. W. Playing and Reality. London New York: Routledge, 2005. ISBN 978-0415345460

ZICH, Otakar. „Hodnocení estetické a umělecké“. In: Česká mysl 16. Praha, 1917.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce během semestru, její prezentace v rámci kurzu, aktivní účast na kurzu. Minimální účast na semináři je 75%.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R214
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

13:00–14:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:00–14:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů