Inscenační tvorba 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALIT1 zkouška 10 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 244 až 294 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Předmět Inscenační tvorba propojuje samostatnou tvůrčí činnost studenta, která představuje podstatnou část studijní zátěže, s pedagogickou supervizí konzultantů*. Ti vstupují v pravidelných intervalech do procesu zkoušení a reflektují jeho jednotlivé fáze, aniž by přímo ovlivňovali skladbu a použití scénických komponentů.

V prvním semestru je zvýšená pozornost věnována té fázi přípravného procesu, ve které dochází k formulaci osobního tématu. Individuální konzultační činnost k projektu je vedena od primární inspirace a její postupné artikulace, přes formulaci tématu (vytyčení sémantického pole) k tvorbě myšlenkové platformy pro zahájení zkoušek, tedy vytvoření dramaturgicko-režijně-scénografické koncepce, samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům neinterpretačního divadelního klíče. Důraz je kladen na osobní iniciativu studenta.

*/ Uvedený rozsah studijního předmětu zahrnuje pouze kontaktní výuku (konzultace), nikoli nekontaktní výuku (samostatnou tvůrčí činnost studenta), která představuje podstatnou část studijní zátěže v tomto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

BOGART, Anne. A director prepares : seven essays on art and theatre. 1st published. London: Routledge, 2001. 155 s. ISBN 0-415-23832-3.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 229 s. ISBN 402-22-855.

BROOK, Peter. Nitky času : memoáry. Vyd. 1. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2004. 225 s., ISBN 80-7008-170-8.

+ Individuální literatura a studijní pomůcky v závislosti na specifikách inscenačního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se zakládá na ústní obhajobě a praxi v rámci práce na vlastním inscenačním projektu. Hlavním způsobem ověření studijních výsledků je písemná reflexe zkušebního období, prezentace inscenačního projektu ať už ve finální, nebo rozpracované podobě a ústní obhajoba projektu před komisí.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů