Výzkum k diplomové práci 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALVD2 Z 3 4SS+6DS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice KOUBOVÁ, Karolína PLICKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent se zdokonalí v psaní teoretického nebo tvorbou reflektujícího, výzkumně zaměřeného textu.

Forma studia

Semináře, dílny.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Výzkum k diplomové práci 1.

Obsah kurzu

Navazující kurz prakticky ověří získané metodologické znalosti. V průběhu semestrálních skupinových setkání budou diplomanti ve vzájemné diskuzi prezentovat a revidovat páteřní části svých magisterských prací, své dovednosti tříbit a zároveň poskytovat smysluplnou zpětnou vazbu. Práce ve skupině umožní diskutovat o problémech při psaní práce obecně, ale řešit i jednotlivé dílčí problémy. Soustavná seminární práce studentům umožní průběžnou oporu při psaní absolventské práce, ale v žádném ohledu nepůjde o náhradu konzultací se školitelem.

Doporučená nebo povinná literatura

JOBERTOVÁ, Daniela, KOUBOVÁ, Alice (Eds.). Artistic Research - Is There Some Method?. První vydání. Akademie múzických umění v Praze, NAMU, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7331-472-9.

POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 160 s. ISBN 978-80-7204-348-4.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 396 s. ISBN 80-86429-40-7.

WATTS, Nigel. Umění psát. První vydání. Grada Publishing, 1998. 217 s. ISBN 80-7169-570-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne ústní a písemnou formou: hodnotit se budou metodologické reflexe a volby, schopnost zpracovat výsledky a formulovat závěry.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů