Herecká propedeutika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HPBK2 zápočet 1 8 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Jak hereckou výchovu, tak pohybovou či hlasovou lze chápat jako cestu k témuž cíli – k dosažení uvědomělé rovnováhy v psychosomatické rovině posluchačovy osobnosti.

Kurz je koncipován jako třísemestrální. Je psychosomatického, převážně komunikačního charakteru, komunikace nonverbální je doplňována a nahrazována komunikací verbální. Jde o rozvoj fantazie, tvořivosti, sebeuvědomění, to vše na základě improvizací a příslušných cvičení. Obsahem kurzu jsou herecká zadání s cílem poznání tezí: diletantismus, představivost, jevištní pozornost a soustředění. Studenti se seznamují se základy herecké improvizace, koncentrace, vnitřní aktivity a angažovanosti.

V případě potřeby může dojít k propojení s předmětem Divadelní projekt I. Míra propojení je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Obsah – 2. semestr:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti ve cvičeních a improvizacích, docházky (min. 80 %).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů