Autorsko-dramatizátorský seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QADS1 zápočet 2 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Být schopen zvolit vhodný prozaický text s dobrým dramatickým potenciálem a na jeho základě vytvořit scénář, který bude respektovat základní literární kvality prototextu a zároveň posílí jeho kvality dramatické a divadelní. Vycházet přitom jak ze znalosti skupiny, pro kterou je scénář určen (věk, složení, zkušenosti, zájmy), tak i z vlastních schopností a možností, což se odrazí ve volbě způsobu transformace předlohy a míře autorského podílu na konečném znění scénáře.

Forma studia

Čtení, řízený dialog, diskuse, analýza literárních předloh a dalších textů, tvůrčí psaní.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v problematice teorie literatury a v základech dramaturgie; schopnost vnímat dramatické kvality textu a pracovat s nimi s představou možného inscenačního řešení; aktivní zájem o divadelní tvorbu a dramaturgii dětských a mládežnických souborů, příp. vlastní zkušenost s jejich vedením.

Obsah kurzu

Autorsko-dramatizátorský seminář seznamuje se základními možnostmi transformace prozaických předloh do dramatického tvaru na základě vlastních zkušeností při tvorbě scénářů.

OSNOVA

Doporučená nebo povinná literatura

BRHELOVÁ, Eva. Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace. Brno: JAMU, 2006. 287 s. ISBN 80-86928-17-9.

FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. 277 s. ISBN 80-87067-65-7.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

MATHAUSOVÁ, Milena. 12 pádů scenáristiky: scenáristický slabikář. Praha: Victoria Publishing, 1996. 162 s. ISBN 80-7187-071-4.

NOVOTNÝ, David Jan. Chcete psát scénář? Díl 1: Základy dramaturgie. Praha: FAMU, 1995. 96 s. ISBN 80-85883-06-6.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

PANOVOVÁ, Olga. Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá, 1989. 136 s. ISBN 80-06-00149-9.

RICHTER, Luděk. Literatura, divadlo a my: převod literárního díla do loutkového divadla. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS Hradec Králové, 1985. 136 s.

---. Od pohádky... ...k pohádce: (Od literatury k divadlu). Praha: Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2005. 96 s. ISBN 80-902975-4-4.

---. Pohádka... a divadlo. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2004. 96 s. ISBN 80-902975-2-8.

SLAVÍK, Mirek. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

WATTS, Nigel. Umění psát, Přel. Rostislav Matulík. Praha: Grada Publishing, 1998. 220 s. Přel. z: Writing a novel and getting published [1996]. ISBN 80-7169-570-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů