Dramatická výchova a děti s SPU 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QDDS2 Z 2 15 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 39 až 49 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

U posluchače se předpokládá základní orientace v problematice práce a přístupu k dětem s SPU.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na problematiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) zejména se specifickými poruchami učení (SPU). Seznamuje s pojmy, s diagnostikou, poukazuje na různé formy nápravy a správného přístupu, na společné cíle DV a SPPG při práci s dětmi s SPU.

Doporučená nebo povinná literatura

Doubková, M., Dramatická výchova jako prostředek integrace dětí se specifickou poruchou učení, DP, Praha 2000

Fořtová, K., Metodika pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi s SVP, NÚV 2013)

Kendíková, J., Vosmik M., Jak zvládnout problémy dětí se školou?, Dítě s SVP ve škole - praktická příručka pro rodiče, učitela a další odborné pracovníky, Pasparta, Praha 2013

Kovaliková, S., Integrovaná tematická výuka, Spirála Kroměříž, 1995

Kuncová, P., KUPOZ, Kuncová Pavla, Praha 1997

Lukavská, E., Možnost využití dramatické výchovy u žáků speciální dyslektické třídy, Tvořivá dramatika, č. 9/1993,str.3-5

Matějček, Z., Dyslexie, 3. vyd. Praha, H-H 1995

Matějček, Z., Co, kdy a jak ve výchově, 3. vyd. Praha, Portál 2000

Matějček, Z., Po dobrém nebo po zlém?, 5. vyd. Praha, Portál 2000

Muller, O.: Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého 1995

Múller, O., Z pohledu speciálního pedagoga, Tvořivá dramatika, č.9/1993, str.12-13

Nešporová, D.: Integrace dyslektiků a dětí s LMD do normální školy prostřednictvím dramatické výchovy, diplomová práce, katedra výchovné dramatiky, DAMU, Praha 2000

Munden, A., Arcelus, J., Poruchy pozornosti a hyperaktivita, Portál, Praha 2002

Novotná, L., Dramatická výchova a její přínos v procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, DP, Praha 2001

Otevřelová, H, Oteřel M..: Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení, www.hanaotevrelova.cz

Provazník, J.: Dramatická výchova s dětmi s LMD, In. Tvořivá dramatika 1991, č. 4

Provazník, J., Dramatická výchova s dětmi s LMD, Tvořivá dramatika, č. 4/1991, str. 7-11

Provazník, J.: Děti a loutky, AMU, Praha 2008

Riefová, S. F:, Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole, 1. vyd. Praha, Portál 1999

Selikowitz, M., Dyslexie a jiné poruchy učení, 1. vyd. Praha, Grada 2000

Swiekoszová, Jana: Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání, REPRONIS Ostrava, 2005

Swierkoszová, Jana: Specifické poruchy chování diagnostika - reedukace, REPRONIS Ostrava 2006

Swierkoszová, Jana: Metoda dobrého startu (prevence poruch učení, dětem z minoritních skupin) Kasimo Ostrava, 1998

Tymichová, H., Nauč mě číst a psát, 3. vyd. Praha, SPN 1992

Vágnerová, M., Psychologie handicapu, Praha 1993

Vágnerová, M., Variabilita a patologie psychického vývoje, UK Praha, 1. vyd., 1993

Valenta, M., Reisman, M.D.: Dramatoterapie, Netopejr, Olomouc, 1999

Valenta, J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik, ISV, Praha, 1999

Volemanová, M.: Přetrvávající primární reflexy, Institut neuro-vývojové terapie, www.Red-Tulip.cz

Zelinková, O., Pedagogická diagnostika a IVP, 1. vyd. Praha, Portál 2001

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody práce s dětmi s LMD - především pro učitele

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) - především pro rodiče a vychovatele

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU - především pro 1. stupeň ZŠ

Žáčková, H., Jucovičová, D., Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole

Žáčková, H., Jucovičová, D., Relaxace nejen pro děti s LMD

Žáčková, H., Jucovičová, D., Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (i pro SŠ)

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody reedukace SPU - smyslové vnímání

Žáčková, H., Jucovičová, D., Metody reedukace SPU - dyslexie; Metody reedukace - dysgrafie, Met.reedukace - dysortografie

Další dobré tipy na literaturu, semináře - na www.dyscentrum.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Výstupem je vlastní prezentace práce s dětmi s SPU, zpracování kazuistiky a vyplnění evaluačního dotazníku.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů