Divadlo ve výchově a vyučování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QDVY1 Z 3 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 60 až 75 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student popíše principy interaktivního/participativního a divadla ve výchově.
  2. Definuje různé formy divadla ve výchově.
  3. Student umí zorganizovat sběr materiálu pro představení divadla ve výchově v terénu.
  4. Student vede své žáky k výstavbě dramaturgicky náležité výstavbě konceptu představení.
  5. Student vede své žáky k realizaci představení divadla ve výchově.

Forma studia

Přednáška, terénní výzkum, improvizace, diskuse, zachycení skriptu, zkoušení, hraní, vedení post-performance aktivit nebo jiných edukačních vstupů.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se znalost základních zákonitostí dramaturgie a režie a absolvování pedagogické složky přípravy.

Obsah kurzu

  1. Interaktivní a participativní divadlo, divadlo ve výchově a jeho typy.
  2. Strukturace akce divadla ve výchově.
  3. Elementy metodologie sběru materiálu pro představení.
  4. Cíle a možnosti začlenění edukačních sekvencí do akce divadla ve výchově.
  5. Výzkum generování témat a situací, dramaturgie, scénář, zkoušení a vývoj edukačních sekvencí, představení a edukační akce.

Doporučená nebo povinná literatura

BOAL, Augusto. Games for actors and non-actors. Přel. Adrian Jackson. London-New York: Routlege, 1992. 248 s. Přel. z: Jeux pour actuerus et non-acteurs. ISBN 0-415-06155-5.

ČERMÁKOVÁ, Ivona. Augusto Boal a dramatická výchova. Tvořivá dramatika, 1999, roč. X. č. 1, s. I-XII. ISSN 1211-8001.

HENDL, Jan (ed.). Lidové divadlo Augusta Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe. Praha: Kulturní dům hl. m, Prahy, 1983. 96 s.

HORÁČEK, Lukáš. Projekty „divadlo ve výchově“: problém cílů. Praha, 2001. 104 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky.

JACKSON, Tony (ed.). Learning through Theatre: New Perspectives on Theatre in Education. London-New York: Routledge, 1993. 298 s. ISBN 0-415-08610-8

KASÍKOVÁ, Hana. Divadlo utlačovaných: o zkoušce na revoluci v po(st)revoluční době. Tvořivá dramatika, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 8-11. ISSN 1211-8001

KASÍKOVÁ, Hana. Divadlo ve výchově: Holandsko. Tvořivá dramatika, 2001, roč. XII, č. 2, s. 30-32. ISSN 1211-8001

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7068-207-4.

OPLUŠTILOVÁ, Alena. Divadlo fórum jako nástroj pro změnu postojů. Brno, 2007. Diplomová práce (Bc.). 73 s. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra sociální pedagogiky.

ŠVECOVÁ, Gábina. Divadlo ve výchově. Praha, 1998. Diplomová práce (Mgr.). 71 s. Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky.

VALENTA, Josef. Divadlo fórum - nemluv a hraj!(?). Tvořivá dramatika, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 1-3. ISSN 1211-8001.

VALENTA, Josef. Divadlo ve výchově. In ASSITEJ, Institut umění-Divadelní ústav [online]. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2003- Dostupný z WWW: http://www.divadlo.cz/assitej/clanek.asp?id=5110.

VALENTA, Josef. Divadlo ve výchově. Tvořivá dramatika, 2005, roč. XVI, č. 2, s.1-2. ISSN 1211-8001.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na představení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů