Historie literatury pro děti a mládež 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QHLD2 ZK 3 20S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav PROVAZNÍK, Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je otvírání cest k orientaci v literárních druzích, žánrech a žánrových variantách literatury pro děti a mládež a jejich vývojem.

  1. Seznámení s kořeny literatury pro děti a mládež a se vznikem intencionální tvorby pro děti.
  2. Seznámení s folklorem jako důležitým zdrojem literatury pro děti.
  3. Seznamování s vývojem literatury pro děti a mládež od 18. století do současnosti s důrazem na kontextové vazby.
  4. Pochopení specifičnosti literatury pro děti a mládež a místa tvorby pro děti a mládež v celonárodním kontextu.
  5. Poznávání dramatického a dramatickovýchovného potenciálu literární tvorby pro děti a mládež.

Forma studia

Čtení, řízený dialog, analýza textů, tvůrčí skupinová práce.

Předpoklady a další požadavky

  1. Úspěšné absolvování 1. semestru předmětu Historie literatury pro děti a mládež.
  2. Absolvování předmětu Kapitoly z literární teorie.
  3. Znalosti z obecných dějin literatury na úrovni alespoň středoškolského studia.
  4. Schopnost vnímat různé složky a hodnoty uměleckého textu.
  5. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

Předmět zprostředkovává posluchačům základní etapy vývoje české i světové literatury pro děti a mládež a proměny její žánrové skladby. Vývoj literatury pro děti a mládež je zasazován do kontextu celonárodní i světové literatury, sleduje vývoj a základní etapy české literatury pro děti a mládež, uvádí do problematiky slovesného folkloru s ohledem na literaturu pro děti a mládež a nabízí posluchačům základní orientaci ve světové literatuře pro děti a mládež a seznamuje je s klíčovými osobnostmi a díly.

I. Noniluzivní literatura (literatura tematizující jazyk, experimentální tvorba) a dětský adresát.

II. Prehistorie a protohistorie literatury pro děti:

III. Preromantismus a romantismus a česká a světová literatura pro děti:

IV. Proměny autorské pohádky a pohádkové prózy od počátku 19. století v české a světové literatuře:

V. Česká a světová poezie pro děti v 19. století.

VI. Moderní poezie pro děti a mládež:

VII. Dětský hrdina a jeho obraz v literatuře:

VIII. Dobrodružné příběhy a jejich proměny od počátku 19. století do současnosti:

IX. Obrysy současného literárního kontextu a místo tvorby pro děti a mládež v něm.

X. Časopisy pro děti a mládež - pohled do historie a nástin současného stavu.

Doporučená nebo povinná literatura

DOROVSKÝ, Ivan; ŘEŘICHOVÁ, Vlasta aj. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I: Zahraniční spisovatelé. Praha: Libri, 2007. 848 s. ISBN 978-80-7277-314-5.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. Praha: Albatros, 1973. 116 s.

--. 1976. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II. Praha: Albatros. 132 s.

--. 1979. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III. Praha: Albatros. 152 s.

JANOUŠEK, Pavel aj. Dějiny české literatury 1945-1989: I. 1945-1948. Praha: Nakladatelství Academia, 2007. 432 s. ISBN 978-80-200-1527-3.

---. Dějiny české literatury 1945-1989: II. 1948-1958. Praha: Nakladatelství Academia, 2007. 552 s. ISBN 978-80-200-1528-0.

---. Dějiny české literatury 1945-1989: III. 1958-1969. Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 692 s. ISBN 978-80-200-1583-9.

---. Dějiny české literatury 1945-1989: IV. 1969-1989. Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 980 s. ISBN 978-80-200-1631-7.

NOVÁK, J. V.; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 4., přepr. a rozš. vyd. Olomouc: R. Promberger, 1936-1939. 1804 s.

NÜNNING, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy. Přel. Aleš Urválek a Zuzana Adamová. Brno: Host, 2006. 912 s. Přel. z: Metzler Lexikon Liteatur- und Kulturtheorie. Ansätze - Personen - Grundbegriffe [2001]. ISBN 80-7294-170-4.

POSPÍŠIL, Otakar; SUK, Václav František. Dětská literatura česká: Příručka dějin literárních pro školu, knihovny i širší veřejnost. Praha: Státní nakladatelství v Praze, 1924. 320 s.

PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Přel. Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová a Hana Šmahelová. Praha: H & H, 1999. 364 s. Přel. z: ?????????? ?????? atd. ISBN 80-86022-16-1.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Literatura pro české děti v posledním desetiletí. Duha. 2002, roč. 16, č. 1. ISSN 0862-1985.

SEDLÁK, Ján. Epické žánre v literatúre pre mládež. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 272 s.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. 2., upr. vyd. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

ŠUBRTOVÁ, Milena. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I, II. Brno: CERM, 1998. 16, 16 s. ISBN 80-7204-072-3, ISBN 80-7204-093-6.

URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. 368 s. ISBN 80-7198-548-1

URBANOVÁ, Svatava aj. 2004. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století: (Reflexe české tvorby a reflexe). Olomouc: Votobia. 464 s. ISBN 80-7220-185-9.

VORÁČEK, Jaroslav; CHALOUPKA, Otakar. Kontury české literatury pro mládež: od začátku 19. století po současnost. 2., revid. vyd. Praha: Albatros, 1984. 540 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů