Historie literatury pro děti a mládež 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QHLD2 ZK 3 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 60 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je otvírání cest k orientaci v literárních druzích, žánrech a žánrových variantách literatury pro děti a mládež a jejich vývojem.

  1. Seznámení s kořeny literatury pro děti a mládež a se vznikem intencionální tvorby pro děti.
  2. Seznámení s folklorem jako důležitým zdrojem literatury pro děti.
  3. Seznamování s vývojem literatury pro děti a mládež od 18. století do současnosti s důrazem na kontextové vazby.
  4. Pochopení specifičnosti literatury pro děti a mládež a místa tvorby pro děti a mládež v celonárodním kontextu.
  5. Poznávání dramatického a dramatickovýchovného potenciálu literární tvorby pro děti a mládež.

Forma studia

Čtení, řízený dialog, analýza textů, tvůrčí skupinová práce.

Předpoklady a další požadavky

  1. Úspěšné absolvování 1. semestru předmětu Historie literatury pro děti a mládež.
  2. Absolvování předmětu Kapitoly z literární teorie.
  3. Znalosti z obecných dějin literatury na úrovni alespoň středoškolského studia.
  4. Schopnost vnímat různé složky a hodnoty uměleckého textu.
  5. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

Předmět zprostředkovává posluchačům základní etapy vývoje české i světové literatury pro děti a mládež a proměny její žánrové skladby. Vývoj literatury pro děti a mládež je zasazován do kontextu celonárodní i světové literatury, sleduje vývoj a základní etapy české literatury pro děti a mládež, uvádí do problematiky slovesného folkloru s ohledem na literaturu pro děti a mládež a nabízí posluchačům základní orientaci ve světové literatuře pro děti a mládež a seznamuje je s klíčovými osobnostmi a díly.

I. Noniluzivní literatura (literatura tematizující jazyk, experimentální tvorba) a dětský adresát.

II. Prehistorie a protohistorie literatury pro děti:

III. Preromantismus a romantismus a česká a světová literatura pro děti:

IV. Proměny autorské pohádky a pohádkové prózy od počátku 19. století v české a světové literatuře:

V. Česká a světová poezie pro děti v 19. století.

VI. Moderní poezie pro děti a mládež:

VII. Dětský hrdina a jeho obraz v literatuře:

VIII. Dobrodružné příběhy a jejich proměny od počátku 19. století do současnosti:

IX. Obrysy současného literárního kontextu a místo tvorby pro děti a mládež v něm.

X. Časopisy pro děti a mládež - pohled do historie a nástin současného stavu.

Doporučená nebo povinná literatura

DOROVSKÝ, Ivan; ŘEŘICHOVÁ, Vlasta aj. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I: Zahraniční spisovatelé. Praha: Libri, 2007. 848 s. ISBN 978-80-7277-314-5.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. Praha: Albatros, 1973. 116 s.

--. 1976. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II. Praha: Albatros. 132 s.

--. 1979. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III. Praha: Albatros. 152 s.

JANOUŠEK, Pavel aj. Dějiny české literatury 1945-1989: I. 1945-1948. Praha: Nakladatelství Academia, 2007. 432 s. ISBN 978-80-200-1527-3.

---. Dějiny české literatury 1945-1989: II. 1948-1958. Praha: Nakladatelství Academia, 2007. 552 s. ISBN 978-80-200-1528-0.

---. Dějiny české literatury 1945-1989: III. 1958-1969. Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 692 s. ISBN 978-80-200-1583-9.

---. Dějiny české literatury 1945-1989: IV. 1969-1989. Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 980 s. ISBN 978-80-200-1631-7.

NOVÁK, J. V.; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 4., přepr. a rozš. vyd. Olomouc: R. Promberger, 1936-1939. 1804 s.

NÜNNING, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy. Přel. Aleš Urválek a Zuzana Adamová. Brno: Host, 2006. 912 s. Přel. z: Metzler Lexikon Liteatur- und Kulturtheorie. Ansätze - Personen - Grundbegriffe [2001]. ISBN 80-7294-170-4.

POSPÍŠIL, Otakar; SUK, Václav František. Dětská literatura česká: Příručka dějin literárních pro školu, knihovny i širší veřejnost. Praha: Státní nakladatelství v Praze, 1924. 320 s.

PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Přel. Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová a Hana Šmahelová. Praha: H & H, 1999. 364 s. Přel. z: ?????????? ?????? atd. ISBN 80-86022-16-1.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Literatura pro české děti v posledním desetiletí. Duha. 2002, roč. 16, č. 1. ISSN 0862-1985.

SEDLÁK, Ján. Epické žánre v literatúre pre mládež. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 272 s.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. 2., upr. vyd. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

ŠUBRTOVÁ, Milena. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I, II. Brno: CERM, 1998. 16, 16 s. ISBN 80-7204-072-3, ISBN 80-7204-093-6.

URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. 368 s. ISBN 80-7198-548-1

URBANOVÁ, Svatava aj. 2004. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století: (Reflexe české tvorby a reflexe). Olomouc: Votobia. 464 s. ISBN 80-7220-185-9.

VORÁČEK, Jaroslav; CHALOUPKA, Otakar. Kontury české literatury pro mládež: od začátku 19. století po současnost. 2., revid. vyd. Praha: Albatros, 1984. 540 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů