Myšlení o divadle 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QMDI1 Z 2 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Čtení, řízený dialog, diskuse, analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Volitelný předmět prohlubující vědomosti z různých oblastí teatrologie, zejména ve vztahu ke specifice divadla hraného dětmi a mládeží.

Doporučená nebo povinná literatura

ARISTOTELÉS. Poetika. Přel. Julie Nováková. 5. vyd. Praha: Orbis, 1962. 96 s.

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Přel. Ludvík Kundera a Marta Staňková. Praha: ČS, 1958. 168 s. Otázky a názory, sv. 7.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 142 s. Média. ISBN 80-85866-67-6.

---. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: AMU, 1985. 116 s.

---. Vývoj divadelního jazyka. České Budějovice: Krajské kulturní středisko České Budějovice, 1990. 134 s. ISBN 80-85028-36-0.

---. Základy dramaturgie I: Situace. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra činoherního divadla, 1999. 142 s. ISBN 80-85883-49-X.

---. Základy dramaturgie. II. Dramatická postava. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra činoherního divadla, 2002. 168 s. ISBN 80-7331-903-9.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. Praha: Pražská scéna, 2000. 296 s. ISBN 80-86102-07-6.

LEHMANN, Hans Thies. Postdramatické divadlo. Prel. Anna Grusková a Elena Diamantová. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 368 s. Ed. Svetové divadlo. Prel. z: Postdramatisches Theater. ISBN 978-80-88987-81-9.

OSOLSOBĚ, Ivo. Divadlo, které mluví, zpívá a tančí: teorie jedné komunikační formy. Praha: Supraphon, 1974. 244 s.

---. Mnoho povyku pro sémiotiku: Ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo semiotika divadla. Brno: Nakladatelství ?G? hudba a divadlo, 1992. 224 s. ISBN 80-901112-0-3.

---. Ostenze, hra, jazyk: Sémiotické studie. Brno: Host, 20025. 400 s. Teoretická knižnice, sv. 5. ISBN 80-7294-076-7.

---. Principia parodica: totiž Posbírané papíry převážně o divadle. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra teorie a kritiky, 2007. 360 s. ISBN 978-80-7331-082-0.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre. ISBN 80-7008-157-0.

PROCHÁZKA, Miroslav. Znaky dramatu a divadla: Studie k teorii a metateorii dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988. 304 s.

VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Nakladatelství Host, 1999. 168 s. Strukturalistická knihovna, sv. 1. ISBN 80-86055-60-4.

---. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav; Praha: DAMU, 1994. 272 s. ISBN 80-7008-046-9.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. 2. vyd. Praha: Panorama, 1987. 416 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách a seminářích a vypracování semestrální práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů