Pedagogika a psychologie dramatické hry 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QPPD1 Z 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student vysvětlí pojmy scéničnost, divadelnost, dramatičnost, edukační princip; edukační systémy pracující s dramatičností; jádrová činnost aktivity.
  2. Student porozumí teoreticky i prakticky podstatě edukačních nástrojů dramatické výchovy (zejména pedagogickému aspektu dramatické hry) a prokáže toto porozumění při teoretickém řešení problémů i praktických aktivitách.
  3. Student využije tohoto porozumění pro praktické využití osobnost, sociální dovednosti a mravní jednání rozvíjejícího potenciálu dramatické hry.

Forma studia

Diskuse, evokace zkušeností, praktická cvičení ? komunikační hry a simulace, výklad, trénink pozorování a analýzy videoprojekcí scénického jednání.

Předpoklady a další požadavky

Vzdělání v předmětech studia tomuto předmětu předcházejících.

Obsah kurzu

  1. Divadlo, dramatická výchova a scéničnost-divadelnost-dramatičnost.
  2. Scéničnost a dramatičnost jako jevy každodenní existence.
  3. Scéničnost/divadelnost a dramatičnost jako edukační principy.
  4. Praktický průzkum osobnost rozvíjejících aktivit z hlediska uplatnění různých typů a vrstev scéničnosti - divadelnosti a dramatičnosti.
  5. Edukační systémy využívající scénickou, resp. divadelně-dramatickou hru jako edukační nástroj (s hlavním zřetelem k dramatické výchově).

Doporučená nebo povinná literatura

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přel. Jiří Vondráček. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Přel. Nina Vangeli. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 216 s. Přel. z: Les Jeux et les Hommes. ISBN 80-902482-2-5.

CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 142 s. Média. ISBN 80-85866-67-6.

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě. Přel. Milada McGrathová. Praha: Studio Ypsilon, 1999. 248 s. Přel. z: The Prřesentation of Self in Everyday Life. ISBN 80-902482-4-1

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7068-207-4.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama: a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

VALENTA, Josef. Co je cílem hodiny osobnostní a sociální výchovy (OSV)? Metodický portál RVP 2010 [online]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/7959/CO-JE-CILEM-HODINY-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVY.html/ nebo http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/7959/CO-JE-CILEM-HODINY-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVY.html/.

---. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: (srovnání systémů). Praha: ISV nakladatelství, 1999. 84 s. ISBN 80-85866-40-4.

---. K odstínění reálného a fiktivního v lidském chování I, II, III. Disk. 2008, č. 26, s. 111-131; Disk. 2009, č. 27, s. 73-91; Disk. 2009, č. 28, s. 104-121. ISSN 1213-8665

---. Maska a tvář. Disk. 2010, č. 32, s. 107-115 ISSN 1213-8665.

---. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

---. Metody pro výuku OSV. Metodický portál RVP 2010 [online]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9069/metody-pro-vyuku-osobnostni-a-socialni-vychovy.html/.

---. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. 226 s. ISBN 80-239-4908-X.

---. Scénování v situacích ´běžné každodennosti´: (Ke kriteriím rozlišení jeho rozmanitých kvalit). Disk. 2009, č. 30, s. 59-71. ISSN 1213-8665.

---. Volba konkrétní metody (techniky, hry, aktivity) pro osobnostní, sociální, morální rozvoj v rámci OSV. Metodický portál RVP 2009 Dostupné z WWW: http://www.rvp.cz/clanek/375/3216 nebo http://old.rvp.cz/sekce/426 nebo http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOA/3216/ a http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/3216/VOLBA-KONKRETNI-METODY-TECHNIKY-HRY-AKTIVITY-PRO-OSOBNOSTNI-SOCIALNI-MORALNI-ROZVOJ-V-RAMCI-OSV.html/

VALENTA, Milan. Dramaterapie. 2. vyd. Praha: Portál, 2001. 150 s. ISBN 80-7178-586-5.

VOSTRÝ, Jaroslav. Herectví v životě a herectví na scéně (scénologie chování). In DAMU [online]. Praha: Divadelní fakulta. Dostupný z WWW: http://www.damu.cz/umeni-veda-vyzkum/ustavy/ustav-dramaticke-a-scenicke-tvorby-damu/herectvi-v-zivote-a-herectvi-na-scene-scenologie-chovani/.

---. Scénické působení a zrcadlové neurony. Disk. 2009, č. 28, s. 7- 28. ISSN 1213-8665

---. Scénický smysl a dramatický cit Disk. 2007, č. 19, s. 7-18. ISSN 1213-8665.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů