Přednesový projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QPRP2 ZK 3 15 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 64 až 79 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Kontaktní výuka, diskuse, analýza ukázek přednesů sólovýh i kolektivních zaznamenaných na médiích, čtení, analýza a interpretace textů, skupinová práce, tvůrčí psaní.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Každý student si vyzkouší postup práce sólového recitátora na textu. Od výběru přes dramaturgickou a interpretační přípravu po realizaci. Součástí výuky je metodika práce s dětmi a mládeží a poznání celé řady činností, kterými je možné děti pro tento obor získat.

V rámci přípravy a realizace přednesového projektu v menších skupinách projdou studenti cestou od dramaturgické přípravy až k inscenaci. Je koncipována jako cesta od budování zázemí recitátorovy přípravy k interpretaci textu.

Doporučená nebo povinná literatura

BRUKNER, Josef; FILIP, Jiří. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. 368 s. ISBN 80-204-06506.

FIŠAR, Vlastimil. Přednes prózy. 3., upr. vyd. Praha-Prostějov: IPOS ARTAMA-Kulturní klub Duha, 1994. 48 s. ISBN 80-7068-082-2.

HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny: [Díl] 1. Zásady a pravidla. Výslovnost slov českých. 2. vyd. Praha: Academia, 1967. 100 s.

HÁLA, Bohuslav-SOVÁK, Miloš. Hlas - řeč - sluch: Základní věci z anatomie, fysiologie a hygieny hlasového, mluvícího i sluchového ústrojí, z foniatrie, fonetiky, orthoepie, orthofonie atd. Praha: Česká grafická Unie, 1941. 244 s.

HALADA, Vladimír. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961. 124 s. Ed. Knižnice ochotnického divadla, sv. 5.

HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. 4., rozš. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 260 s.

HŮRKOVÁ, Jiřina. Próza versus poezie. Praha-Prostějov: IPOS-ARTAMA ve spolupráci s kulturním klubem DUHA, 1998. 44 s. ISBN 80-7068-125-X.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina; MAKOVIČKOVÁ, Hana. Základy jevištní mluvy 1, 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 1986. 136, 288 s.

JUSTL, Vladimír (ed.). Ano - slyšet se navzájem. Praha: Divadelní ústav, 1985. 240 s., 112 s. obr. příl.

KUBÁLEK, Vratislav. Dětský přednes a rozvoj kulturních aktivit dítěte. Praha: Albatros, 1983. 152 s.

MISTRÍK, Jozef. Hovory s recitátorem. Přel. Vlastimil Fišar. Praha: Supraphon, 1976. 176 s. Přel. z: Hovory s recitátorom.

MUSILOVÁ, Daniela; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina; HALADA, Vladimír; HRAŠE, Jiří; MACHKOVÁ, Eva. Slovníček uměleckého přednesu. 2., rejd. vyd. Praha: SKKS, 1981 [1976]. 174 s.

NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina. O přesvědčivosti uměleckého přednesu. Praha: ÚKVČ, 1979. 64 s. Umělecký přednes, sv. 36.

---. Výslovnostní norma v uměleckém přednesu. 2., upr. vyd. Praha: AMU, 1983. 144 s.

PAVELKOVÁ, Soňa; VOBRUBOVÁ, Jana; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka. Výchova dětského přednašeče. Praha: ÚKVČ, 1989. 104 s. Umělecký přednes, sv. 36. ISBN 80-7068-011-3.

ROMPORTL, Milan aj. Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník. Praha: Academia, 1978. 320 s.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava. Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu. Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy-krajské kulturní středisko, 1985. 40 s.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Mluvený projev a přednes. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 304 s.

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3., revid. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. 178 s. ISBN 80-901660-1-6.

VŠETIČKA, František. Stavba básně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. 160 s. ISBN 80-7067-311-7.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7068-236-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů