Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QTHD2 ZK 5 15 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 114 až 139 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Prohloubit vědomosti o základních typech a směrech dramatické výchovy od přelomu 19. a 20. století do současnosti a seznámení s nejvýznamnějšími osobnostmi oboru.
 2. Prohloubit vědomosti o oboru na základě dosavadního studia a vlastních zkušeností.
 3. Rozvíjet schopnosti a dovedností analyzovat různé typy a koncepce dramatické výchovy.
 4. Systematizovat vědomosti o dramatické výchově a příbuzných oborech.

Forma studia

Diskuse, analýza textů a ukázek na různých médiích, skupinová práce.

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost analýzy a reflexe.
 2. Důkladná orientace v kurikulárních dokumentech.
 3. Studium základní literatury o dramatické výchově.
 4. Absolvování předmětů Základy dramaturgie, Historie literatury pro děti a mládež.
 5. Orientace v dějinách divadla.

Obsah kurzu

Předmět prohlubuje poznatky o struktuře oboru a jeho možnostech, o jeho cílech, metodách, technikách a formách. Učivo o teorii dramatické výchovy je průběžně zasazováno do historického kontextu, takže posluchač získá přehled o základních etapách vývoje dramatické výchovy.

 1. Dramatická výchova jako systém.
 2. Základní kontext dramatické výchovy (DV a ostatní estetickovýchovné předměty); vztahy dramatické výchovy k jiným disciplínám.
 3. Divadlo a drama jako zdroj obsahů i metod pro dramatickou výchovu.
 4. Podoby a formy dramatické výchovy.
 5. Školské divadlo od středověku do josefinských reforem.
 6. Dětské divadlo 19. a 20. století.
 7. Základní směry, koncepty a osobnosti světové a české dramatické výchovy 20. století.
 8. Současnost dramatické výchovy.

Doporučená nebo povinná literatura

BOLTON, Gavin. Towards a Theory of Drama in Education. London: Longman, 1979. 162 s. ISBN 0-5823-6137-0.

CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Přel. Nina Vangeli. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 216 s. Přel. z: Les Jeux et les Hommes. ISBN 80-902482-2-5.

HLAVSA, Jaroslav; HAVLÍNOVÁ, Miluše; KLICPEROVÁ, Martina; MACHKOVÁ, Eva; BAKALÁŘ, Eduard; HALÍK, Tomáš; HOLEYŠOVSKÝ, Jan; CHALOUPKA, Otakar; SLEPIČKA, Pavel; VIEWEGH, Josef. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 192 s.

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7068-207-4.

MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7331-172-8.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

PROVAZNÍK, Jaroslav. K některým otázkám teorie a didaktiky dramatické výchovy. In KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

---. Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha: AMU, Divadelní fakulta, KVD, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-111-7.

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dítě mezi výchovou a uměním: Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008. 220 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

---. Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 164 s. ISBN 80-901660-4-0.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

ŠPALKOVÁ, Dominika. Hra, herectví a děti: Některé zdroje, podmínky a možnosti dětského dramatického projevu v konfrontaci s prvky herectví. Praha, 2002. 71 s. Diplomová práce (MgA.). Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky.

VALENTA, Josef. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky: Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí (dětí a dospělých). 1995. Praha: ISV nakladatelství, 1995. 200 s. ISBN 80-85866-06-4.

---. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. 2. vyd. Praha: Panorama, 1987. 416 s.

ZYMONOVÁ, Helena. Dějiny tvořivého dramatu - pohled z USA. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 3, s. I-XVI. ISSN 1211-8001.

Tvořivá dramatika. Vydává NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU. 1990-, roč. 1, č. 0-. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA. 3x ročně. ISSN 1211-8001.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích. Zkouška písemná a ústní.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů