Vývojová neuropsychobiologie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QVNP1 Z 1 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi o mozku a objasnit, jakým způsobem se podílí na všech složkách lidské činnosti a jaký má význam pro vývoj dítěte.

Forma studia

Diskuse, četba, analýza záznamů na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Psychologie a DV, vlastní zkušenosti z práce s dětmi, aktivní zapojení do semináře.

Obsah kurzu

I. Úvod:

II. Různé neuropsychobiologické koncepce.

III. Fylogenetické a ontogenetické aspekty.

IV. Mozek a jeho funkce: motorika; empatie, emoce, sexuální chování; kognitivní procesy (paměť, myšlení, kreativita).

V. Drama a mozek: prožívání, rituály, rezilience.

VI. Hraniční nálezy a dysfunkce.

VII. Abnormální a patologické stavy.

Klíčovými tématy jsou ta, která se týkají vztahů mezi ději odehrávajícími se v mozku a vnějšími projevy dítěte s důrazem na riziková období ve vývoji a nebezpečí nevhodných zásahů zvenčí. Důležité jsou rovněž otázky plasticity, možností učení, významu a potřeby komunikace s okolím, hravého chování - tvořivosti a jejích neurofyziologických podkladů. Blok témat týkajících se poruch vývoje činnosti mozku a jejich vztahu ke zrání a integritě osobnosti dítěte má za úkol seznámit studenty s hlavními příznaky postižení mozku. Poslední části výuky tohoto předmětu jsou zaměřeny na objasnění komplexní péče o postižené děti a možnosti propojení různých forem terapie včetně aplikované dramatické výchovy.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNÁ, Marie aj. Lehké mozkové dysfunkce. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 160 s. ISBN 80-7066-597-1.

DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl: Emoce, rozum a lidský mozek. Přel. Lucie Motlová a Alžběta Hesová. Praha: MF, 2000. 264 s. Přel. z: Descartes' Error. Emotion, Reason and Human Brain [1994]. Ed. Kolumbus, sv. 152. ISBN 80-204-0844-4.

---. Hledání Spinozy: radost, strast a citový mozek. Praha: dyybuk, Jan Šavrda, 2004. 352 s. Přel. z: Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. ISBN 80-903001-9-7.

JENNINGS, Sue. Remedial drama : a handbook for teachers and therapists. London: Pitman, 1973. 116 s.

KOMÁREK, Vladimír. Mozkové zákulisí. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 1-2000, roč. XI, č. 3.

KOUKOLÍK, František. Lidský mozek: Funkční systémy. Norma a poruchy. Praha: Portál, 2000. 360 s. ISBN 80-7178-379-X.

LESNÝ, Ivan; ŠPITZ, Jan. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1989. 232 s. ISBN 80-04-22922-0.

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 164 s. ISBN 80-901660-4-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Lze absolvovat v bak. studiu ve 3., nebo 4. ročníku, v mag. studiu v 2. nebo 3. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů