Základy metodologie výzkumu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QZMY1 Z 1 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Seminář, individuální konzultace, výzkum.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

ACKROYD, Judith. Research Methodologies in Drama Education. Stoke on Trent (UK), 2006. 186 s. ISBN 978-1-85856-323-7.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

KASÍKOVÁ, Hana. Učitel jako výzkumník In PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dítě mezi výchovou a uměním: Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008, s. 165-169. ISBN 978-80-903901-2-6.

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.270 s. ISBN 80-7184-569-8.

ROUBAL, JAN. O podstatě divadla a teatrality. Divadelní revue.,1999, roč. 10, č. 3, s. 3-16. ISBN 0862-5409.

SULLIVAN, Graeme. Akty výzkumu v umělecké praxi. [online] Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/3005/AKTY-VYZKUMU-V-UMELECKE-PRAXI.html/.

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, KKlára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 340 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

VALENTA, Josef. Metodologie výzkumů v dramatické výchově a vzdělání učitelů. Tvořivá dramatika. 2010, č. 2, s. 1-6. ISSN 1211-+8001.

VALENTA, Josef. Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické I + II. Disk. 2012, č. 40 a 41, s. 67-85. ISSN 1213-8665.

VALENTA, Josef. Scénologie (každodenního) chování. (8. kapitola - výzkum). Praha: DAMU-KANT, v tisku..

Hodnoticí metody a kritéria

Samostatné vypracování výzkumného projektu a jeho základní aplikace v praxi.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů