Hlasová výchova s metodikou 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YHVT2 Z 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vzájemná funkční souhra hlasotvorných složek - cesta ke koordinované činnosti dýchacího, hlasového a artikulačního ústrojí.

Forma studia

Kontaktní výuka, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Jeden z nejdůležitějších předmětů, které rozvíjejí osobnostní a psychosomatickou vybavenost. Vybavuje posluchače učitelství dramatické výchovy zejména dovednostmi důležitými pro verbální komunikaci (dech, hlas, artikulace, ortoepie, dynamika řeči, modulace, mluvní výraz). Těžištem je objevování tělového cítění v souvislosti s otevřením cesty k hlasové individualitě.

Doporučená nebo povinná literatura

DANZER, Gerhard. Psychosomatika: Celostný pohled na zdraví těla i duše. Přel. Renata Höllgeová. Praha: Portál, 2001. 244 s. Přel. z: Psychosomatik. Gesundheit für Körper und Geist [1998]. ISBN 80-7178-456-7.

FELDENKRAIS, Moshe. Feldenkraisova metoda: pohybem k sebeuvědomění. Přel. Václav Zdražila. Praha: Pragma, 1996. 188 s. Přel. z: Bewußtheit durch Bewegung [1978]. ISBN 80-7205-058-3.

LEWIS, Dennis. Tao dechu: Naučte se správně dýchat. Přel. Přel. Jan Brázda. Praha: Pragma, 2000. 156 s. Přel. z: The Tao of Natural Breathing. For Health, Well-Being and Inner Growth [1996]. ISBN 80-7205-753-7.

MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby: zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000. 216 s. ISBN 80-7281-037-5.

MARTIENßEN(OVÁ)-LOHMANN(OVÁ), Franziska. Vědomé zpívání: základy studia zpěvu: určeno pro posluchače fakulty hudební. Přel. Eva Zikmundová. Praha: SPN, 1987. 94 s.

Přel. z: Das bewusste Singen. Grundlegung des Gesangsstudiums [1923]

---. Vzdělaný pěvec: (Pěvecký lexikon v heslech). Přel. Eva Zikmundová. Pardubice: Kora, 1994. 332 s. Přel. z: Der wissende Sänger. Gesangslexikon in Skizzen [1963]. ISBN 80-85644-04-5.

MASTERS, Robert E. L.; HOUSTON, Jean. Naslouchejte svému tělu: Psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Přel. Ivan Kušiak. Praha: Pragma, 1994. 256 s. Listening to the Body: The psychophysical way to health and awareness [1978]. ISBN 80-85213-43-5

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3., revid. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. 178 s. ISBN 80-901660-1-6.

VÁLKOVÁ, Libuše; VYSKOČILOVÁ, Eva. Hlas individuality: Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, Divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 2005. 120 s. ISBN 80-7331-034-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů