Hlasová výchova s metodikou 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YHVT6 ZK 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

„Horizontální“ propojení a spolupráce s dalšími předměty. Upevnění a zakotvení osobních dovedností a získaných stereotypů.

Forma studia

Kontaktní výuka, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Jeden z nejdůležitějších předmětů, které rozvíjejí osobnostní a psychosomatickou vybavenost. Vybavuje posluchače učitelství dramatické výchovy zejména dovednostmi důležitými pro verbální komunikaci (dech, hlas, artikulace, ortoepie, dynamika řeči, modulace, mluvní výraz). Těžištem je objevování tělového cítění v souvislosti s otevřením cesty k hlasové individualitě.

Doporučená nebo povinná literatura

DANZER, Gerhard. Psychosomatika: Celostný pohled na zdraví těla i duše. Přel. Renata Höllgeová. Praha: Portál, 2001. 244 s. Přel. z: Psychosomatik. Gesundheit für Körper und Geist [1998]. ISBN 80-7178-456-7.

FELDENKRAIS, Moshe. Feldenkraisova metoda: pohybem k sebeuvědomění. Přel. Václav Zdražila. Praha: Pragma, 1996. 188 s. Přel. z: Bewußtheit durch Bewegung [1978]. ISBN 80-7205-058-3.

LEWIS, Dennis. Tao dechu: Naučte se správně dýchat. Přel. Přel. Jan Brázda. Praha: Pragma, 2000. 156 s. Přel. z: The Tao of Natural Breathing. For Health, Well-Being and Inner Growth [1996]. ISBN 80-7205-753-7.

MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby: zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000. 216 s. ISBN 80-7281-037-5.

MARTIENßEN(OVÁ)-LOHMANN(OVÁ), Franziska. Vědomé zpívání: základy studia zpěvu: určeno pro posluchače fakulty hudební. Přel. Eva Zikmundová. Praha: SPN, 1987. 94 s.

Přel. z: Das bewusste Singen. Grundlegung des Gesangsstudiums [1923]

---. Vzdělaný pěvec: (Pěvecký lexikon v heslech). Přel. Eva Zikmundová. Pardubice: Kora, 1994. 332 s. Přel. z: Der wissende Sänger. Gesangslexikon in Skizzen [1963]. ISBN 80-85644-04-5.

MASTERS, Robert E. L.; HOUSTON, Jean. Naslouchejte svému tělu: Psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Přel. Ivan Kušiak. Praha: Pragma, 1994. 256 s. Listening to the Body: The psychophysical way to health and awareness [1978]. ISBN 80-85213-43-5

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3., revid. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. 178 s. ISBN 80-901660-1-6.

VÁLKOVÁ, Libuše; VYSKOČILOVÁ, Eva. Hlas individuality: Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, Divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 2005. 120 s. ISBN 80-7331-034-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a seminářích a zpracování seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů