Literatura pro děti a mládež 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YLDM2 ZK 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Orientace v základních okruzích a problémech teorie literatury pro děti a mládež.
  2. Rozvíjení schopnosti interpretovat literární dílo pro děti a mládež, jeho strukturu a orientovat se ve všech jeho vrstvách.
  3. Rozpoznat hodnoty literárního díla a možnosti, které nabízí tvořivému pedagogovi při práci s dětmi a mládeží.
  4. Otvírání cest k orientaci v literárních druzích, žánrech a žánrových variantách důležitých zejména pro literaturu pro děti a mládež.

Forma studia

Čtení, diskuse, analýza textů, tvůrčí psaní.

Předpoklady a další požadavky

  1. Schopnost vnímat různé složky a hodnoty uměleckého textu.
  2. Soustavné sledování současné literatury, zvl. tvorby pro děti.
  3. Schopnost a dovednost analyzovat a interpretovat umělecké dílo, rozeznávat jeho základní vrstvy a prostředky.
  4. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

Předmět zprostředkovává posluchačům orientaci v základních žánrových oblastech literatury pro děti a mládež a seznamuje je s klíčovými osobnostmi a díly. Na základě interpretace konkrétních uměleckých textů se posluchači seznamují s tím, v čem spočívá specifičnost literatury pro děti a mládež, zabývají se problematikou funkcí ve vztahu k tvorbě pro děti a mládež, intencionální a neintencionální četbou dětí a mládeže a vztahem mezi literaturou pro děti a mládež a dramatickou výchovou.

Doporučená nebo povinná literatura

BENEŠ, Bohuslav. Česká lidová slovesnost: Výbor pro současného čtenáře. Praha: Odeon, 1990. 370 s. Ed. Lidové umění slovesné. ISBN 80-207-0181-8.

BRUKNER, Josef; FILIP, Jiří. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. 368 s. ISBN 80-204-0650-6.

HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha: H & H, 1999. 180 s. ISBN 80-86022-57-9 .

HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. 4., rozš. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 260 s.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. Praha: Albatros, 1973. 116 s.

--. 1976. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II. Praha: Albatros. 132 s.

--. 1979. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III. Praha: Albatros. 152 s.

NEZKUSIL, Vladimír. Nástin didaktiky literární výchovy (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií) : z praxe pro praxi. Praha : UK-PedF, 2004. 168 s. ISBN 80-7290-160-5.

NÜNNING, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy. Přel. Aleš Urválek a Zuzana Adamová. Brno: Host, 2006. 912 s. Přel. z: Metzler Lexikon Liteatur- und Kulturtheorie. Ansätze - Personen - Grundbegriffe [2001]. ISBN 80-7294-170-4.

PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Přel. Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová a Hana Šmahelová. Praha: H & H, 1999. 364 s. ISBN 80-86022-16-1.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. 2., upr. vyd. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. 368 s. ISBN 80-7198-548-1

VODIČKA, Felix aj. Svět literatury I. Praha : SPN, 1967. 224 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů