Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YMDM1 zápočet 2 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA:

SYLABUS:

V první části kurzu (první semestr) se budou studenti zabývat metodikou práce z pohledu vývojové psychologie. Teoretická zjištění budou provázet ukázky lekcí určených pro konkrétní věkovou skupinu dětí a ukázky divadelního představení sledované věkové skupiny. V druhé části kurzu se studenti seznámí s různými typy lekcí s různým zacílením práce (průpravná cvičení, hledání tématu, práce na postavě, užití improvizace a dramatické hry). Třetí semestr bude věnován dlouhodobé souvislé práci na určitém tématu od volby námětu, po hledání obsahů, témat, situací s možností směřování k produktu.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Studenti naváží na poznatky ze seminářů Praktikum Dv I, II, Didaktika dramatické výchovy.

Literatura

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

HORÁKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. Listování Kaplickou čítankou: Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1979-1984. Kaplice: organizační štáb KDL 1985; Praha: ÚKVČ, 1985. 226 s.

HOROVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. 20 kaplických let: Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ; Kaplice: organizační štáb KDL; Praha: STD, 1989. 72 s.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

MAŠATOVÁ, Milada. O loutkovém divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 2, s. 1-4. ISSN 1211-8001.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997. 152 s. ISBN 80-7068-104-7.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

SLAVÍK, Mirek. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

ŠPALKOVÁ, Dominika. Hra, herectví a děti: Některé zdroje, podmínky a možnosti dětského dramatického projevu v konfrontaci s prvky herectví. Praha. 71 s. Diplomová práce (Mgr.). AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2002.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů