Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205YMDM2 Z 2 36 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Analýza ukázek zaznamenaných na mediích, řízený dialog a diskuse, realizace metodických postupů se skupinou a jejich reflexe, společná práce na produktu.

Předpoklady a další požadavky

Studenti naváží na poznatky ze seminářů Praktikum Dv I, II, Didaktika dramatické výchovy.

Obsah kurzu

OSNOVA:

SYLABUS:

V první části kurzu (první semestr) se budou studenti zabývat metodikou práce z pohledu vývojové psychologie. Teoretická zjištění budou provázet ukázky lekcí určených pro konkrétní věkovou skupinu dětí a ukázky divadelního představení sledované věkové skupiny. V druhé části kurzu se studenti seznámí s různými typy lekcí s různým zacílením práce (průpravná cvičení, hledání tématu, práce na postavě, užití improvizace a dramatické hry). Třetí semestr bude věnován dlouhodobé souvislé práci na určitém tématu od volby námětu, po hledání obsahů, témat, situací s možností směřování k produktu.

Doporučená nebo povinná literatura

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

HORÁKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. Listování Kaplickou čítankou: Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1979-1984. Kaplice: organizační štáb KDL 1985; Praha: ÚKVČ, 1985. 226 s.

HOROVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. 20 kaplických let: Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ; Kaplice: organizační štáb KDL; Praha: STD, 1989. 72 s.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

MAŠATOVÁ, Milada. O loutkovém divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 2, s. 1-4. ISSN 1211-8001.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997. 152 s. ISBN 80-7068-104-7.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

SLAVÍK, Mirek. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

ŠPALKOVÁ, Dominika. Hra, herectví a děti: Některé zdroje, podmínky a možnosti dětského dramatického projevu v konfrontaci s prvky herectví. Praha. 71 s. Diplomová práce (Mgr.). AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2002.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů